Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:608 (2003-2004)
Innlevert: 20.04.2004
Sendt: 21.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Hva er bakgrunnen for Miljøverndepartementets bevilgninger over kap. 1429 post 72.8 i statsbudsjettet for 2004?

Begrunnelse

Stortinget har flere ganger understreket behovet for å sikre verdifulle teknisk industrielle kulturminner, senest i Budsjett-innst. S. nr. 9 (2003-2004). I St.prp. nr. 1 (2003-2004) la Regjeringen opp til å bevilge 14,7 mill. kr til dette (kap. 1429 post 72.8).
I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004) ble bevilgningen til kap. 1429 post 72 redusert med 1,8 mill. kr. Som følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet vedtok Stortinget å øke bevilgningene med 2,5 mill. kr i forhold til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004). Nå har departementet bevilget 13,7 mill. kr til dette formålet i 2004, dvs. 1 mill. kr mindre enn det som ble lagt til grunn i St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I St.prp. nr. 1 (2003-2004) er underpost 72.8 Tekniske og industrielle kulturminner ført opp med 14,702 mill. kr. Miljøverndepartementet har i sitt tildelingsbrev til Riksantikvaren foreløpig tildelt 13,702 mill. kr til formålet.

Det er ikke unormalt at departementet i starten av et år midlertidig holder tilbake deler av årets budsjett. Dette kan bl.a. skyldes at det er nødvendig med ytterligere faglig grunnlagsmateriale for den detaljerte disponeringen og iverksettelsen av tiltak. Når det gjelder de foreløpig tilbakeholdte midlene på underpost 72.8, har departementet hatt behov for en nærmere dialog med Riksantikvaren vedrørende planleggingen og bruken av disse. Det er nå avklart at midlene til arbeidet med teknisk og industrielle kulturminner nå vil bli tildelt Riksantikvaren.

Tilbakeholdelsen av midlene, jf. spørsmålet fra stortingsrepresentanten Brustad, har således ingen sammenheng med omdisponeringen av 1,8 mill. kr som ble vedtatt i henhold til forslag i Tillegg nr. 3 (2003-2004) i forbindelse med forsøkene knyttet til oppgavedifferensiering i fylkeskommunene, eller Stortingets økning av bevilgningen på post 72 ved sin endelige behandling av statsbudsjettet for 2004.