Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:618 (2003-2004)
Innlevert: 22.04.2004
Sendt: 22.04.2004
Besvart: 03.05.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil statsråden bidra til å sørge for at de skandaløst dårlig vedlikeholdte boligene som Sykehuset Buskerud disponerer over i Drammen sentrum blir pusset opp eller solgt til personer/virksomheter som ønsker å ivareta disse vakre boligene?

Begrunnelse

De vises til en rekke lokale medieoppslag, blant annet i Drammens Tidende mandag 19. april 2004, der det fremkommer at det er voldsomme reaksjoner etter at det har fremkommet hvordan Sykehuset Buskerud lar eiendommer for millioner forfalle. Sykehuset eier en rekke bygg i det såkalte engelske kvartal i Drammen, i et område hvor beboerne har vært flinke til å vedlikeholde eiendommene sine og hvor det er mange særpregede, flotte bygg. Området skjemmes av bygninger som eies av det offentlige. Alle de skjemmende byggene, med unntak av ett som er på fylkeskommunale hender, eies av sykehuset.
Per i dag så virker det helt usannsynlig at man skal utvide eksisterende sykehus. Det vises her til planene for et nytt sykehus utenfor Drammen. Man er allerede i gang med prosjekteringen i forbindelse med prosjektet på Gullhaug. Det kan derfor ikke ses som noen sentral oppgave for sykehuset å eie enkeltstående boliger, spesielt ikke når man ikke klarer å ivareta disse.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I forbindelse med at Stortingets sosialkomité behandlet helseforetaksloven (Innst. O. nr. 118 (2000-2001)) uttalte flertallet at "hensikten med reformen også er å desentralisere styringen, effektivisere ledelse og delegere økonomisk ansvar innenfor helsepolitiske mål og rammer". Dette er et forhold jeg som helseminister tar på alvor, og jeg finner det derfor heller ikke riktig å konkret beslutningsmessig involvere meg i den problemstillingen som stortingsrepresentant Knudsen reiser. Noe annet er naturligvis at det ligger under mitt samlede overordnede ansvar at det etablerte ansvarssystem forvalter ressursene som er aktuelle i denne saken, på en god måte. Jeg har imidlertid gjennom kontakt med Helse Sør RHF og Sykehuset Buskerud HF blitt informert om de omtalte eiendommene.

Sykehuset Buskerud HF eier i alt 5 villaeiendommer i sykehusets nærområde. Disse er i hovedsak ervervet for en eventuell videre utvidelse av sykehuset. En av eiendommene ligger imidlertid utenfor det området som er regulert til en eventuell sykehusutbygging. Denne bygningen er godt vedlikeholdt, og inneholder driftskontorer for barne- og ungdomspsykiatrien. De øvrige fire eiendommene ligger innenfor regulert område, og er forutsatt revet hvis sykehuset får behov for ytterligere tomtegrunn.

Sykehuset Buskerud HF har informert meg om at de vil sikre eiendommene mot videre forfall, og sørge for opprydding på eiendommenes utearealer. Situasjonen og håndteringen av denne vil også bli drøftet av sykehusets styre i nær fremtid.