Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:623 (2003-2004)
Innlevert: 22.04.2004
Sendt: 23.04.2004
Besvart: 28.04.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I brev til energi- og miljøkomiteen datert 4. februar 2004 vedrørende pris på fjernvarme, skriver statsråden at "prisen på fjernvarme totalt sett, er lavere enn prisen på elektrisk oppvarming". (Se avsnitt sitert nedenfor). Generelt sammenlignes pris pr. kWh fjernvarme med pris pr. kWh elektrisitet.
Kan statsråden vise til at prisen pr. kWh fjernvarme justeres i forhold til fjernvarmeforbrukerens utbyggingskostnader (kapitalutgifter)?

Begrunnelse

I argumentasjonen om installering av fjernvarme, brukes to argumenter fra politisk hold: 1. Det må være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og 2. Kundene skal ikke komme dårligere ut enn om de hadde valgt elektrisk oppvarming.
Når man snakker om den totale prisen for forbruker, så må det inkludere forbrukers ekstrakostnader for bygging av fjernvarmesystem i sitt hus/kontor. Dersom man skal sikre at forbruker totalt sett ikke har høyere pris på fjernvarme enn strøm, så må det innebære at fjernvarmekundens forbrukspris pr. kWh justeres for kapitalutgifter påløpt ved bygging av fjernvarmesystemet.
Sitat fra statsrådens brev: "En fjernvarmekunde må betale en tilknytningsavgift og en fast årlig avgift uavhengig av energiforbruket, samt dekke kostnadene ved utbygging av et distribusjonssystem for varme inne i bygget. Når kundene har dekket disse faste utgiftene uavhengig av forbruk, vil fjernvarmeleverandør kunne holde en pris pr. kWh levert som gjør at prisen på fjernvarme totalt sett, er lavere enn prisen på elektrisk oppvarming."

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Det følger av forskrift av 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av plan- og bygningsloven at bygninger i områder hvor det er vedtatt tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven § 66a skal ha varmeanlegg som kan tilknyttes fjernvarme. Bestemmelsen lyder:

"§ 9-23. Varmeanlegg tilknyttet fjernvarme

Bygninger i område med tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i henhold til plan- og bygningsloven § 66a skal ha varmeanlegg som kan tilknyttes fjernvarme.

Vannbaserte varmeanlegg som skal tilknyttes fjernvarmenett, skal utføres slik at det oppnås tilfredsstillende temperatursenkning på vannet."

Som det fremgår av mitt svar av 4. februar 2004 er det byggeieren som må dekke kostnadene ved utbygging av et distribusjonssystem for varme inne i bygget i tråd med kravene i § 9-23 i ovennevnte forskrift. Jeg er ikke kjent med at det er anledning til, eller praksis for, at slike kostnader tas inn i fjernvarmeprisene.

Ved utbygging av en løsning basert på oppvarming med elektrisk energi er det så vidt jeg kjenner til heller ikke anledning til, eller praksis for, at kostnader forbundet med utbygging av nettkundens interne elektriske anlegg inngår i beregningsgrunnlaget for nettariffene.

Det er altså prisen på elektrisk energi og prisen på transport av elektrisk energi som sammenliknes med prisen på fjernvarme og prisen på transport av fjernvarme. Kostnadene knyttet til intern distribusjon i bygninger og sluttbruk av de to energibærerne inngår ikke i prisfastsettelsen.