Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:630 (2003-2004)
Innlevert: 27.04.2004
Sendt: 27.04.2004
Besvart: 04.05.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Norsk Tipping skal etter Kulturdepartementets og Stortingets beslutning overta alt ansvar og drift av spilleautomater i Norge. EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har vedtatt å åpne sak mot Norge på grunn av automatmonopolet. Norsk Lotteridrift har i dag rundt 220 ansatte, hvorav 40 av dem er på Fagernes. Disse arbeidsplassene vil forsvinne når Norsk Tipping overtar ansvaret for automatdriften. Viktig kompetanse på Fagernes vil bli bedre ivaretatt, og arbeidsplassene sikret på en bedre måte om en utsetter gjennomføringen med å gi monopolrettighetene til Norsk Tipping i 1 år. Dette kan enkelt gjøres ved å forlenge varighet av eksisterende lotteritillatelser med 12 måneder.
Vil Regjeringen utsette innføringen av monopolet til man har en endelig juridisk avklaring gjennom EFTA-systemet?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg har forståelse for at avviklingen av dagens gevinstautomatmarked kan være en særlig utfordring for næringsmiljøet i visse regioner. I forhold til situasjonen på Fagernes viser jeg i den forbindelse til mitt brev 12. januar 2004 til Stortingets president, med svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 252.

Etter min mening er det imidlertid grunn til å understreke at overgangsperioden fra 2003 til utgangen av 2004, som automatoperatørene er inne i, gir en rimelig mulighet til en kontrollert avvikling av automatdriften og omstilling til annen virksomhet. Jeg viser i den forbindelse til at omsetningen i gevinstautomatene har økt fra ca. 8,5 mrd. kr i 2001 via ca. 15 mrd. kr i 2002 til om lag 22 mrd. kr i 2003. De ekstraordinære inntekter som har påløpt de senere år har slik sett gitt et bedre grunnlag for omstilling enn det som kunne legges til grunn da Stortinget fattet sitt vedtak i juni 2003.

I forhold til de pågående prosesser med EØS-rettslige vurderinger av Stortingets vedtak er det vanskelig å se at disse kan gi grunnlag for endring av fremdriften når det gjelder nedbygging av nåværende automatmarked. Stortingets vedtak er basert på den vurdering at det ut fra sosialpolitiske hensyn vil være uforsvarlig å videreføre driften av dagens gevinstautomater. Disse sosialpolitiske hensyn utgjør også hovedbegrunnelsen for at reformen ikke er i strid med EØS-avtalen. Den eksplosive økningen i automatenes omsetning gir signaler om et marked uten tilfredsstillende kontroll, og gir etter min vurdering grunn til å frykte at behovet for rask avvikling er ytterligere forsterket siden Stortingets vedtak ble fattet. Jeg kan derfor ikke se at ESAs beslutning 23. april 2004 om å åpne formell gransking av Stortingets vedtak i forhold til EØS-avtalen, i seg selv kan gi grunnlag for å utsette avviklingen av eksisterende gevinstautomater.