Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:634 (2003-2004)
Innlevert: 28.04.2004
Sendt: 29.04.2004
Besvart: 07.05.2004 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Er NORADs syn på vennskapskomiteenes oppgaver i forhold til denne type prosjektet Vennskapskomiteen Kråkerøy-Patzun har søkt om støtte til i tråd med Regjeringens syn på vennskapsarbeidet mot den 3. verden og hvis ikke, vil utviklingsministeren foreta seg noe i sakens anledning?

Begrunnelse

Vennskapskomiteen Kråkerøy-Patzun i Fredrikstad har fått avslag i NORAD på en søknad om støtte til et forprosjekt for å skaffe tilstrekkelig rent drikkevann til Patzun i Guatemala. Avslaget er blant annet begrunnet med at det ikke framstår som hensiktsmessig at en vennskapskomité skal engasjerer seg i et så vidt omfattende infrastrukturprosjekt som dette vil være.
Vennskapskomiteen skulle stå som eier av prosjektet, men samarbeide med FREVAR, som er Fredrikstads vann- og avløpsselskap og som således har stor kompetanse på området. I tillegg skulle det samarbeides med Kirkens Nødhjelp.
Vennskapskomiteens viktigste kompetanse i prosjekter er den tillit som er opparbeidet i lokalbefolkningen gjennom vennskapsarbeidet som har vært drevet siden 1987. Gjennom disse årene har det vært en rekke besøk og utvekslinger med befolkningen i Patzun. Et har vært samarbeidet med representanter fra skoler, helsepersonell og brannvesen i Fredrikstad. I dette arbeidet har nettopp NORAD ytt vesentlige økonomiske bidrag.
Tilførsel av rent drikkevann og utbedring av de sanitære forholdene i den 3. verden er en prioritert oppgave for FNs kommisjon for helse og utvikling, som miljøvernminister Børge Brende nå leder. Dette prosjektet er et ledd i dette arbeidet.
Det er sterke reaksjoner i Vennskapskomiteen Kråkerøy-Patzun over at avslaget er begrunnet med at dette ikke er en naturlig oppgave for en vennskapskomité, når man har etablert samarbeid med det nødvendige fagmiljø gjennom FREVAR. Likeledes oppleves det som en underkjennelse av den kompetanse som ligger i den tillit som er opparbeidet i lokalsamfunnet gjennom 14 års nært samarbeid.
Avslaget på søknaden er anket.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Brevet tar utgangspunkt i et avslag fra NORAD på søknad fra Vennskapskomiteen Kråkerøy-Patzun (VKP) om midler til å gjennomføre en forstudie. Forstudien skulle legge til rette for byggingen av et vannverk for lokalsamfunn i Patzun, Guatemala.

Utenriksdepartementet mottok søknad og klagebrev fra VKP med brev fra NORAD av 26. mars 2004 og har allerede behandlet saken formelt som klagesak. VKP ble i brev av 23. april 2004 gitt beskjed om at Departementet ikke finner å kunne omgjøre NORADs vedtak.

Det er flere momenter som ble lagt til grunn for departementets beslutning. En fant det ikke tilstrekkelig godtgjort at en så stor del av planleggingsarbeidet måtte foretas av norske aktører, når Guatemala selv, i følge den norske ambassaden i landet, har den nødvendige fagekspertise. Større infrastruktursatsing innebærer også større inngrep og bør være godt forankret i nasjonale planer. En fant ikke dette godt nok ivaretatt. Støtte til infrastrukturprosjekter er heller ikke et satsingsområde i strategien for norsk bistand til Guatemala, noe som svekker muligheten for å koble denne type initiativ til dialog med nasjonale myndigheter for slik å sikre bærekraft i prosjektet over tid.

Jeg har stor respekt for det engasjement, den lokalkunnskap og de resultater VKP ellers kan vise til.

Regjeringen anser vennskapssamarbeid og kommunesamarbeid som en viktig del av utviklingssamarbeidet. NORAD kanaliserer vesentlige midler til dette både gjennom Kommunenes Sentralforbund, Vennskap Nord-Sør og til enkeltavtaler.

Samarbeidet spenner fra kulturutveksling til samarbeidsprogram som sikter mot å styrke lokalforvaltning og lokaldemokrati. Samarbeidet omfatter i noen tilfeller småskalaprosjekter av ulike slag, men er først og fremst relatert til erfaringsutveksling og kapasitetsbygging, særlig knyttet til reformarbeid, administrative utfordringer, utviklingen av demokratiske strukturer og hvordan kommunene organiserer sitt arbeid i forhold til nasjonale myndigheter.

Regjeringen ønsker å stimulere til videreutvikling av kommunesamarbeidet, også innenfor rammen av Agenda 21, der kommunene er viktige partnere i prosessen for en bærekraftig utvikling.

Det er en viktig forutsetning at samarbeidet er basert på en klar rolledeling i forhold til lokale partnere og andre aktører, og er godt forankret i lokale strukturer og planer. Innenfor en slik ramme er jeg overbevist om at norske kommuner har mye å bidra med.

Deres rolle og engasjement må imidlertid være klart definert ut fra spesielle kompetansefortrinn og innpasses på en slik måte at den ikke strider mot prinsippet om mottakeransvar. Vi er av den oppfatning at nevnte prosjekt ikke ivaretar disse prinsippene på en tilfredsstillende måte.

Departementet deler for øvrig NORADs oppfatning om at vennskapskomiteer bør være varsomme med å engasjere seg i så omfattende infrastrukturprosjekter, der prinsipper knyttet til nasjonal forankring, mottakeransvar og bærekraft er særlig viktig å ivareta.

I de generelle retningslinjene for tilskudd til frivillige organisasjoner av 19. november 2001 heter det: "Tilskudd [...] skal begrunnes ut fra den særlige rollen tilskuddsmottakeren mener å ha i utviklingssamarbeid med partnerorganisasjoner i det sivile samfunn." Departementet kan dessverre ikke se at det er samsvar mellom den formålsbeskrivelse VKP legger til grunn for sitt samarbeid, og den rolle de her ønsker å påta seg.

Ut fra disse hensyn deler departementet NORADs vurderinger og konklusjon i denne saken.