Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:651 (2003-2004)
Innlevert: 04.05.2004
Sendt: 05.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Årsberetningen for investeringsselskapet Argentum viser at bare drøyt 10 pst. av kapitalen er investert i venturefond. Langt den største investering er gjort i finsk-svenske CapMan som til Dagens Næringsliv 21. april opplyser at de ikke er forpliktet til å investere i Norge. Mye tyder på at Argentum ikke drives i samsvar med Stortingets klare forutsetninger, jf. Innst. S. nr. 308 (2000-2001). Dette gjelder ikke minst det knallharde avkastningskrav og mangel på regional forankring for fondene.
Vil statsråden se til at Stortingets krav blir fulgt?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Argentum Fondsinvesteringer AS er et investeringsselskap som opererer som et fond-i-fond. Det vil si at selskapet deltar som minoritetseier i private venturefond. Argentums formål er å styrke fremtidig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å bedre tilgangen på risikovillig kapital og egenkapital til det nyskapende forskningsbaserte næringslivet. Selskapet ble stiftet 1. oktober 2001 og statens aksjer i selskapet forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet.

Forvaltningsmiljøenes evne til å skape høy avkastning over tid er en viktig forutsetning for å sikre varig tilgang på risikokapital til fondene og de bedriftene de investerer i. Derfor må Argentum ha et kommersielt mål for sin virksomhet. Kommersiell orientering er også nødvendig for å kunne mobilisere private medinvestorer. Det er derfor det er lagt til grunn at selskapet over tid bør gi en avkastning som tilsvarer risikofri rente med et risikotillegg på 10 pst. før skatt.

Argentums samlede kapitalbase er på 2,5 mrd. kr. Selskapet har til nå inngått forpliktende avtaler om investeringer som beløper seg til nærmere 1,3 mrd. kr. Investeringene fordeler seg på fem venturefond innen sektorene energi, IKT og helse/medisin. Ifølge selskapet har samtlige av fondsforvalterne tilknytning til nasjonale eller regionale fagmiljøer. Ved utgangen av 2003 var ca. 265 mill. kr innbetalt fra Argentum til fondene. Resterende forpliktelse innbetales etter hvert som venturefondene foretar investeringer i enkeltbedrifter. Selskapet forventer å være fullinvestert i løpet av 2005.

Det gir således ikke et dekkende bilde av situasjonen at bare drøyt 10 pst. av kapitalen er investert i venturefond. Det faktiske forhold er altså at ca. 50 pst. av Argentums egenkapital er forpliktet for investeringer i fond, hvorav drøyt 20 pst. var innbetalt til fondene ved utgangen av 2003. Av investeringene som Argentum hittil har forpliktet seg til står norske venturefond for 68 pst. og finsk-svenske CapMan for 32 pst.

Argentum har kommitert 50 mill. euro, ca. 410 mill. kr, i fondet CapMan Private Equity VII. Forvaltningsselskapet CapMan Plc fremstår i dag som en av de ledende investorene innen aktiv eierkapital i Norden. Argentum peker i sin årsberetning for 2003 på at gjennom selskapets investering i CapMan er over 2,5 mrd. kr i internasjonal risikokapital gjort tilgjengelig for norske virksomheter. 35 pst av fondets midler vil bli allokert til selskaper/prosjekter i tidlig fase i teknologisektoren. Det er videre Argentums vurdering at CapMan vil kunne bringe inn til norske fond viktig kompetanse og erfaring, og at norske virksomheter og eiere på denne måten vil kunne få en sterk samarbeidspartner. Jeg har ikke noe grunnlag for å overprøve disse vurderingene som styret i Argentum har gjort, og forventer at målsettingene ved denne investeringen vil bli nådd.

Ved Stortingets behandling 6. juni 2001 av Innst. S. nr. 308 (2000-2001) ble det lagt vekt på at det statlige investeringsselskapet skulle bidra til å mobilisere privat kapital til investeringer i nyskapende og forskningsbasert næringsliv. Videre ble det lagt til grunn at investeringsselskapet skulle bygge verdifulle nettverk mellom eiere, forvaltere, FoU-miljøer og virksomheter. Flertallet i næringskomiteen forutsatte at investeringsselskapet skulle opptre som en profesjonell eier som på et kommersielt grunnlag skulle spille en sentral rolle i utviklingen av de mest aktuelle områdene for etablering av fond. Det ble understreket at hvert enkelt fond skulle forankres i et regionalt fagmiljø. Stortinget har også senere blitt orientert om, og ikke hatt merknader til, at "Selskapets virksomhet skal drives på rent forretningsmessige kriterier, på linje med de private investorene i fondene". (Sitat fra St.meld. nr. 22 (2001-2002)).

Ved etableringen av Argentum ble det vedtatt retningslinjer og styreinstruks for selskapet i samsvar med næringskomiteens innstilling. Disse omhandler bl.a. hvilke fond det kan investeres i, samt avkastningskrav og utbytte.