Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:656 (2003-2004)
Innlevert: 05.05.2004
Sendt: 06.05.2004
Besvart: 11.05.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Mener statsråden det er forsvarlig at behovet for varetektsplasser i Bergen fengsel går utover innsattes muligheter til rehabilitering?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 1 (2003-2004) ble det gjort rede for at arbeidet med nye varetektsplasser i Bergen er forsinket, og at en ville komme tilbake til saken i forbindelse med budsjettet for 2005. Bergen fengsel har nå fått pålegg fra Justis- og politidepartementet om til enhver tid å ha 85 varetektsplasser disponibelt for politiet. Dette er en økning fra de om lag 55-59 varetektsplassene fengselet tidligere har hatt. Resultatet har vært at innsatte som har deltatt i opplæringsprogram har vært nødt til å slutte før de fikk tatt eksamen, fordi de er sendt til andre fengsler. Dette går utover kvaliteten i soningen, og kan svekke muligheten til å få de innsatte bort fra en kriminell løpebane. Et tilleggsmoment er problemene knyttet til at innsatte ikke får mulighet til å sone i nærheten av hjemmet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: For å møte utfordringen knyttet til varetektsbehovet i Bergen måtte noen domfelte overføres til andre fengsler slik at politiet fikk tilgang på noen flere varetektsplasser i Bergen fengsel. I tillegg vil kapasiteten øke ytterligere med 30 plasser i Bergen i slutten av året som følge av Regjeringens satsing på å skaffe flere soningsplasser i 2004. Av de 84,9 mill. kr som Kriminalomsorgen ble styrket med i 2004 brukes en betydelig andel til å bygge ut nye plasser i Bergen.

Behovet for flere varetektsplasser i Bergen fengsel går etter min mening ikke ut over innsattes muligheter til rehabilitering. Når det gjelder de innsatte i Bergen som er overført til andre fengsler og som var under utdanning, har departementet funnet løsninger. Læringssenteret har bekreftet at de innsatte som er flyttet og skulle avlegge eksamen i Bergen vil få avlagt eksamen på sitt nye soningssted.

Forøvrig vil jeg opplyse om at ingen innsatte som er flyttet hadde tilhørighet i Bergen, og de innsatte fikk ingen spesielle utdanningstilbud i Bergen fengsel som de ikke kan få i andre fengsler.

Selv om det de siste årene er foretatt en betydelig satsing på kriminalomsorgen og antallet soningsplasser har økt er det ikke til å komme fra at samfunnets interesser, politiets behov for varetektsplasser og de innsattes behov i enkelte tilfeller kan trekke i forskjellige retninger. I slike situasjoner er jeg opptatt av å finne fleksible løsninger: I Bergen fengsel er det nå flere varetektsplasser og de innsatte som er overført får tilbud om utdanning og eksamen i andre fengsler.