Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:659 (2003-2004)
Innlevert: 06.05.2004
Sendt: 06.05.2004
Besvart: 13.05.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Jernbaneverket har i 2004 fortsatt utstrakt tildeling av oppdrag til interne produksjonsenheter uten ekstern konkurranse. Dette er en bekymringsverdig situasjon. Dersom en ønsker å opprettholde et privateid leverandørmarked for jernbanefaglige tjenester, må det svært fort gjøres tiltak som sikrer disse tilgang til oppdrag.
Vil statsråden gripe inn slik at Stortingets intensjon om at utbygging/vedlikehold innenfor Jernbaneverket konkurranseutsettes?

Begrunnelse

Viser til skriv til departementet fra flere firmaer som ikke har fått svar. Det hevdes at Jernbaneverket i 2004 forsatt driver utstrakt tildeling av oppdrag til interne produksjonsenheter uten ekstern konkurranse. Dette er en bekymringsverdig situasjon, særlig siden tilgangen til oppdrag for Jernbaneverkets eksterne leverandører har vært svært liten siden midten av 2003. Dersom en ønsker å opprettholde et privateid leverandørmarked for jernbanefaglige tjenester, må det svært fort gjøres tiltak som sikrer disse tilgang til oppdrag. Dette må skje allerede i 2004! Fra midten av 1990-tallet ble det i Jernbaneverket gjennomført konkurranseutsetting av større oppdrag innen nyanlegg i stadig større grad. Mot slutten 1990-tallet begynte man også å konkurranseutsette større ombyggingsarbeider. I perioden som fulgte etter Åsta-ulykken i 2000, merket man holdningsendringer hos Jernbaneverket. Nye signaloppdrag utenfor kategorien drift og vedlikehold ble tildelt interne forretningsenheter uten ekstern konkurranse.
1998-2000: Firmaene opplever en periode med stadige forespørsler og anbudskonkurranser på nyanlegg og større ombyggingsarbeider. Det er forholdsvis stor aktivitet innen dette området og en god del av oppdragene blir gjort tilgjengelig for Jernbaneverkets eksterne entreprenører i form av tradisjonelle anbudskonkurranser. Det er lite tilgang på mindre vedlikeholdsarbeider. Mot slutten av perioden får firmaene stadig flere forespørsler på mannskapsutleie til JBV BaneProduksjon for å dekke inn underkapasitet på kontrolloppdrag (kontroll av sporveksler og isolasjonsmåling av kabler m.m.
2001: Firmaene opplever en periode med forespørsler og tilbudskonkurranser fordelt på større ombyggingsarbeider, vedlikeholdsarbeider og kontrolloppdrag. Det er mindre aktivitet innen bygging av nyanlegg, noe større aktivitet innen fornying. Det blir imidlertid stadig mer vanlig at fornyingsoppdrag blir tildelt interne forretningsenheter uten konkurranse. De konkurransene som blir avholdt skjer som tilbud med forhandling der prisnivået til de ulike tilbyderne ikke blir oppgitt. I siste kvartal mottar firmaene mange forespørsler på kontrolloppdrag da det i flere regioner viser seg at interne produksjonsenheter har påtatt seg større oppdragsmengde enn de klarer å utføre.
2002-2003: forespørsler og tilbudskonkurranser på mindre vedlikeholdsoppdrag (revisjoner) og kontrolloppdrag utgjør det vesentligste av vår tilgang til oppdrag. Etter hvert er det få større arbeider som blir tilgjengelig for Jernbaneverkets eksterne leverandører. Fra litt før ferien i 2003 er det bom stopp på alle typer forespørsler. Tilbakemeldingen fra firmaenes oppdragsgivere var at heretter skal JBV BaneProduksjon (Drift fra 1. januar 2004) ha alle oppdrag innen drift og vedlikehold. I tillegg ble det gitt tilbakemelding om at for resten av 2003 skal ikke eksterne leverandører forespørres før interne produksjonsenheter melder om kapasitetsbrist. Det siste begrunnes med dårlige økonomiske resultater hos interne enheter. Andre norske jernbaneentreprenører kommer med tilbakemeldinger om tilsvarende situasjon.
2004: Frem til skrivende stund er forespørsler fra Jernbaneverket vært omtrent fraværende. JBV Drift har fått tildelt alle oppdrag innen drift, vedlikehold og ombyggingsarbeider i forbindelse med ulike veiprosjekter. JBV Baneservice har fått tildelt de få nye oppdragene som har kommet innen nyanlegg/fornying.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Den primære årsaken til at det i 2004 har vært mindre konkurranseutsetting av vedlikeholdsoppdrag m.m. fra Jernbaneverket er nivået på bevilgningen til drift og vedlikehold i Jernbaneverket, som er om lag 250 mill. kr lavere enn i 2003 (i faste priser). Dette sammen med en grunnleggende forutsetning om at Jernbaneverket til en hver tid må sørge for optimal kapasitetsutnyttelse av egne ressurser, har gitt Jernbaneverket mindre rom for å konkurranseutsette oppdrag i 2004.

I forbindelse med arbeidet med omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap, pågår det et omfattende arbeid med å se nærmere på hvordan Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet på en hensiktsmessig måte kan konkurranseutsettes. Et viktig hensyn i dette arbeidet er å gjøre opplegget for økt konkurranseutsetting forutsigbart for leverandørmarkedet til Jernbaneverket slik at det blir enklere for aktuelle leverandører å planlegge sine egne aktiviteter. Samferdselsdepartementet legger vekt på å legge til rette for økt konkurranseutsetting, og at konkurranseutsettingen i seg selv legges opp på en slik måte at den stimulerer konkurransen i det private leverandørmarkedet til Jernbaneverket.

Jeg legger til grunn en målsetting om at alle produksjonsoppdrag fra Jernbaneverket på sikt kan konkurranseutsettes, uten at egen produksjonsvirksomhet deltar i konkurransen. Jeg viser for øvrig til omtale i St.prp. nr. 62 (2003-2004) som ble fremmet den 7. mai d.å.