Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:662 (2003-2004)
Innlevert: 06.05.2004
Sendt: 07.05.2004
Besvart: 14.05.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Under post 7.5.8.9 i St.prp. nr. 42 (2003-2004) står det at kostnader knyttet til etablering på Hovemoen eller Gardermoen er anslått til ca.1 mill. kr. På Hovemoen står 18 kontorlokaler ledige. Det synes underlig da at etableringskostnadene er like. Det hevdes videre at en lokalisering til Gardermoen vil gi en årlig innsparing på 4 mill. kr i forhold til Hovemoen pga. synergieffekter.
Hvilke utredninger og beregninger er gjort som gir grunnlag for å hevde dette?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentanten Torstein Rudihagen vedrørende lokalisering av ledelsen av Produksjons- og resultatenhet Landsdekkende (PRE L). Ved behandlingen av Innst. S. nr. 93 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 12 (2003-2004) ba Stortinget Regjeringen utrede alternative lokaliseringsmuligheter for PRE L i driftsdivisjonen, herunder bl.a. Hovemoen ved Lillehammer, og komme tilbake med resultatet i vårsesjonen 2004.

Departementet har derfor vurdert alternative lokaliseringer for ledelsen av PRE L på nytt. I denne utredningen ble hovedbygget for Hovemoens del lagt til grunn som lokaliseringsalternativ. Bygningen ble vurdert til å ivareta behovet for kontorfasiliteter innenfor eksisterende bygningsmasse. Det anslåtte tallet på 1 mill. kr i etableringskostnader må ses i sammenheng med at det ved nyetablering av PRE L normalt vil påløpe oppgraderings- og tilpasningskostnader. Tilsvarende fasiliteter er tilstedet på Gardermoen, derav de antatt like etableringskostnadene.

Når det gjelder grunnlaget for å hevde at en lokalisering av ledelsen av PRE L til Gardermoen vil gi en innsparing på anslagsvis 4 mill. kr, jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), viser foreløpige beregninger et potensial, som følge av synergier ved å samlokalisere ledelsen av PRE L med ledelsen av PRE Ø til Gardermoen i forhold til Hovemoen, tilsvarende 6 til 8 årsverk.

Utviklingen beskrevet i St.prp. nr. 42 (2003-2004), en videre utvikling av FLO/Driftsdivisjonen samt opprettelsen av Forsvarets kompetansesenter logistikk (FKL) på Base Sessvollmoen, forsterker ytterligere vurderingen av å lokalisere PRE L ledelse med PRE Ø ledelse på Gardermoen.

I arbeidet med å tilpasse styrkeproduksjonen og logistikk- og støttevirksomheten, har det vært en målsetting å skape operative, kompetansemessige og økonomiske synergieffekter gjennom samling av virksomheter samt å legge forholdene til rette for økonomisk rasjonell drift.

Grunnprinsippet ved pågående omstilling er også at helhetstenkning, uavhengig av grentilhørighet, i større grad skal prege virksomheten i Forsvaret. Synergieffekter oppnås i tillegg ved å samlokalisere beslektede virksomheter til ett felles område. På denne måten kan stordriftsfordelene utnyttes, eksempelvis gjennom å etablere felles forvaltnings- og forsyningstjenester, felles utdannings- og kompetansesentra m.m.

Både behovet for å skape synergieffekter, og kravet til en mer økonomisk rasjonell drift i Forsvaret, betinger på sikt større geografisk konsentrasjon av Forsvarets aktiviteter til et begrenset antall hovedområder, fordelt på landsdeler og regioner. Dette vil også legge til rette for økt samhandel og integrasjon på tvers av forsvarsgrenene. I tillegg vil dette bidra til å styrke personell- og familiepolitikken, ved at personellet i større grad enn tidligere kan etablere seg med fast bopel, uten negative konsekvenser for karriereløpet.

I den grad PRE L likevel legges til Lillehammer-området, vil derfor Jørstadmoen være alternativet. En slik løsning vil muliggjøre både avhending og salg av Hovemoen, og muligheter for å oppnå synergier med det foreslåtte Forsvarets kompetansesenter for KKIS (Kommando-, kontroll- og informasjonssystemer) på Jørstadmoen.