Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:675 (2003-2004)
Innlevert: 12.05.2004
Sendt: 12.05.2004
Besvart: 21.05.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): I Budsjett-innst. S. nr. 5 (2003-2004) viser flertallet til forsøk med sikte på en bedre samordning mellom Aetat, trygdeetat, sosialsektor og opplæringssektor. Flertallet viser til som eksempel prosjekter i Oppland og Hedmark, og ber Regjeringen sørge for at det avsettes nok administrative ressurser til forsøkene som Aetat er med i. Nevnte prosjekt viser gode resultater, men greier ikke å fange opp flere uten å få styrket administrasjonsressursen.
Hvordan vil statsråden følge opp dette?

Begrunnelse

Prosjekt Samordning av virkemidler innen sysselsettingspolitikken utprøves i Hedmark og Oppland. Prosjektet utprøver en forpliktende partnerskapsavtale mellom fylkeskommune, Aetat, trygdeetat, kommunene, høyskolene og partene i arbeidslivet. Partnerskapsavtalen forplikter partene til å samhandle med sine ressurser til det beste for de arbeidsledige. Målgruppene er alle i yrkesaktiv alder som ikke deltar i arbeidslivet.
Prosjektet har gitt samarbeidende parter en unik mulighet til å prøve ut SATS i praksis. I tillegg til de beskrevne rammer for SATS bringer prosjektet inn en ny dimensjon, nemlig fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Prosjektet er av den oppfatning at ved å trekke inn de fylkeskommunale virkemidler innenfor næringsutvikling, voksenopplæring realkompetansevurdering, IA, yrkestest med mer så gir dette samarbeidet det.
Gjennom hovedprosjektet skal det utprøves en tredelt modell for at "svake" grupper skal kunne etablere seg i det ordinære arbeidsmarkedet gjennom målrettet kompetanseheving. Forenkling og samordning av regelverket, virkemidler og et forpliktende partnerskap mellom offentlige og private aktører er virkemiddelet.
Prosjektet prøver ut en metodikk som skal:

- utvikle og gjennomføre effektive tilbud og tiltak av kortere og lengre varighet for personer med omskoleringsbehov
- utvikle og gjennomføre tilbud og tiltak som sikrer at personer i målgruppen kan skaffe seg formelle kvalifikasjoner (fra grunnskole til høgskolenivå)
- utvikle og gjennomføre markedstilpassede kurs/tiltak som gir formell og reell kompetanse
- utvikle bedre og mer motivasjonsrettede arbeidsmetoder, og utprøve effekten av det.

Prosjektet har virket siden august 2003, og kan allerede nå vise til veldig gode resultater for partene og brukerne.
Prosjektet trenger en styrking av administrasjonsressursene. I tillegg til flertallsmerknaden i budsjettinnstillingen for 2004 viser jeg til søknaden for Aetat Hedmark/Oppland datert 30. mars 2004, fylkestrygdkontoret i Hedmark datert 12. mars 2004 og Glåmdal Regionråd datert 24. mars 2004 til arbeids- og administrasjonsministeren.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Det gjennomføres nå en rekke forsøksprosjekter knyttet til videreutvikling av tjenestetilbudet til arbeidssøkere, og samarbeid med andre etater om store satsningsområder for å få flere personer i randsonen inn i arbeidsmarkedet. Det er blant annet etablert lokale forsøk i 17 kommuner, der ulike modeller for samarbeid mellom Aetat, trygdeetat og kommunale sosialtjenester blir prøvd ut. Målet er blant annet å prøve ut lokale førstelinjer der brukerne opplever et helhetlig og samordnet hjelpeapparat, og der arbeid og aktivitet blir satt i fokus. Innenfor enkelte av disse lokale forsøkene prøves det også ut modeller for samarbeid med andre sentrale tjenester med særlig vekt på helsetjenesten og utdanningssektoren.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har også mottatt tre søknader fra fylkestrygdekontoret i Hedmark, Glåmdal Regionråd og Hedmark fylkeskommune om støtte til prosjektet "Samordning av virkemidler innenfor sysselsettingspolitikken" som utprøves i Hedmark og Oppland. De tre søknadene er nå til behandling i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og det tas sikte på å ferdigbehandle søknadene primo juni 2004. Jeg finner det ikke riktig å kommentere dette prosjektet før søknadene om støtte er ferdigbehandlet.