Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:676 (2003-2004)
Innlevert: 12.05.2004
Sendt: 12.05.2004
Besvart: 27.05.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I mediene den 12. mai d.å. ble det kjent at Vegdirektoratet har gjort en beregning som viser at nedsettelse av fartsgrensen med 10 km/t har ført til at antall dødsfall er redusert med 40 pst. eller 19 liv og 27 personer spares for alvorlige personskader i året.
Hvor mange liv ville blitt spart, og hvor mange alvorlige personskader ville vært unngått hvis stamvegnettet og andre sterkt trafikkerte veger hadde blitt utbygd etter motorvegstandard basert på gjeldene ÅDT-regler?

Begrunnelse

I en undersøkelse har det blitt klarlagt at nedsettelse av fartsgrensen med 10 km/t på de mest trafikkerte vegene har ført til en nedgang av trafikkulykkene med 40 pst. eller 19 menneskeliv. I tillegg vil nedsettelsen av fartsgrensen føre til en reduksjon i alvorlige ulykker med 27 personer på årsbasis.
Nylige utbygginger av firefelts veg med midtdeler, og økning av fartsgrensen med opptil 30 km/t på E18 i Vestfold og E6 i Akershus viser en dramatisk nedgang i antall dødsfall og alvorlig skadde. Dette viser at en ikke kan bruke fart alene som begrunnelse for sparte liv og hardt skadde i trafikken.
Det er kommet frem fra flere hold at en utbygging av stamvegnettet til akseptabel standard vil ta 60 til 70 år. Hvis en bruker så lang tid på en slik utbygging, vil dette føre til at mange liv går tapt i trafikkulykker helt unødvendig. Det samme vil gjelde antallet hardt skadde. En går ut fra at Vegdirektoratet har gjort beregninger på hvor mange liv som ville blitt spart ved en rask utbygging av stamvegnettet og andre sterkt trafikkerte veger.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Dagens stamvegnormal tilsier utbygging til firefelts motorveg på veger med årsdøgntrafikk, ÅDT, større enn 10 000 kjøretøy i H1-områder, dvs. på hovedveg i spredt bebyggelse. Vegdirektoratet har foretatt en grov analyse på et overordnet nivå av hvilken reduksjon i antall drepte og hardt skadde som kan forventes ved utbygging til firefelts motorveg på slike strekninger på stamvegnettet. Det finnes få strekninger utenom stamvegnettet med ÅDT over 10 000 kjøretøy.

Antatt reduksjon i antall drepte og hardt skadde ved utbygging til firefelts motorveg er beregnet ved bruk av gjennomsnittsverdier for forventet antall drepte og hardt skadde på firefelts motorveg sammenliknet med reelt antall drepte på de aktuelle strekningene i dag. I beregningene inngår alle de strekninger som ikke allerede i dag har firefelts motorveg, dvs. at strekninger som er under bygging, men som ikke er åpnet for trafikk, inngår i analysen.

Analysen viser at dersom alle strekninger som nevnt ovenfor hadde hatt fullt utbygd firefelts motorveg i dag, ville vi beregningsmessig hatt 34 færre drepte og 48 færre hardt skadde pr. år. Hoveddelen av denne reduksjonen i antall drepte og hardt skadde er knyttet til strekningene E6 Oslo-Svinesund, E6 Gardermoen-Lillehammer og E18 Vestfold-Kristiansand. På alle disse strekningene foreslår Regjeringen utbygginger av ny veg med motorvegstandard i forslaget til ny Nasjonal transportplan som nå ligger til behandling i Stortinget.

Jeg vil imidlertid påpeke at når vi legger til rette for firefelt motorveg, er det rimelig å anta at trafikken vil øke, og dermed også på veger utenom motorvegene. Dermed kan det totale trafikksikkerhetsbildet bli noe annerledes enn disse beregningene tilsier.