Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:678 (2003-2004)
Innlevert: 13.05.2004
Sendt: 13.05.2004
Besvart: 25.05.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Det er viktig å sikre barn og ungdom rettigheter og interesser på medie- og IKT-områder. Redd Barnas arbeid mot overgrep mot barn, deriblant deres tipstelefon, er viktig blant annet når det gjelder å beskytte barn overfor overgrep via Internett.
Har departementet tenkt til å sette av midler til Redd Barnas arbeid mot barnepornografi?

Begrunnelse

En samlet familie-, kultur- og administrasjonskomité skrev i budsjettinnstillingen for 2003-2004 at Redd Barnas arbeid må videreføres. Statsråden uttalte i et svar til spørsmål 5. desember 2003 at spørsmålet om støtte til organisasjonen ville bli nærmere vurdert og avgjort i forbindelse med fordelingen av midler på departementets budsjett i 2004.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Som barne- og familieminister har tiltak som kan beskytte barn mot seksuelle overgrep høy prioritet. I 1996 startet Redd Barna en tipslinje mot barnepornografi. Dette arbeidet har blitt støttet av Barne- og familiedepartementet og vil også bli fulgt opp i 2004. Barne- og familiedepartementet har i samarbeid med berørte departementer en egen tiltaksplansplan om sikker bruk av Internett for barn og unge. Planen fokuserer sterkt på seksuelle overgrep mot barn. Tiltaksplanen var, fram til i vår, også en integrert del i EUs handlingsplan for sikrere bruk av Internett, gjennom det initiativ Norge har tatt, i samarbeid med Danmark, Sverige, Island og Irland, om å opprette prosjektet: Safety, Awareness, Facts and Tools; SAFT-prosjektet. Prosjektet innhentet forskningsbasert viten og formidlet kunnskap om trygg bruk av Internett for barn og unge, foreldre, lærere og andre. Tiltaksplanen og prosjektet har vært hovedsatsingen for å sette fokus på trygg bruk av Internett. Første fase av det EU-støttede arbeidet ble avsluttet nå i vår, og arbeidet fortsetter gjennom den norske tiltaksplanen.

Arbeidet har stor bredde i deltakelse fra statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og aktuelle bransjeorganisasjoner. Redd Barna er en av mange viktige samarbeidspartnere. Samarbeid på alle nivåer er nyttig da fenomenene er faglig kompliserte, internasjonale og tiltakene må gjennomføres av flere aktører om arbeidet skal ha effekt.

Et svært viktig tema for arbeidet er bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Gjennom tiltaksplanen får barn og foreldre råd om trygg bruk av Internett, særlig viktig er hvordan barna skal unngå å legge ut personalia og hvordan de skal forholde seg til personer de møter i "chatrooms". Det er laget en "skolepakke" der barna får undervisning om risikoatferd på Internett. Skolepakken er også laget med hjemmeoppgaver barna skal løse sammen med foreldre, slik at foreldre og barn sammen kan diskutere bruk av Internett i hjemmet og diskutere hvilke regler en skal ha, og hva barna skal gjøre om de opplever noe ubehagelig på nettet. Dette er viktig for å forebygge at overgripere skal kunne oppspore barna og for at barna ikke møter potensielle overgripere i det virkelige liv.

Kriminalpolitisentralen har det nasjonale ansvaret for etterforskning av saker som omhandler barnepornografi, barnesexturisme og pedofile nettverk. Kripos har hovedansvaret for å identifisere og bistå i etterforskningen av seksuelle overgripere som bruker Internett og internettbaserte kommunikasjonskanaler for å utnytte barn seksuelt. Målet med virksomheten er å stanse pågående overgrep, hindre nye samt å straffeforfølge overgriperne. Som et resultat av tipslinjene hos Redd Barna, SAFT og på Kriminalpolitisentralens egne hjemmeside, har Kripos reist tiltale mot personer som har befattet seg med overgrepsbilder av barn i Norge og i samarbeid med politimyndigheter i andre land har også andre land kunnet straffeforfølge overgripere på Internett.

I og med at Kripos og tiltaksplanen har velfungerende tipsfunksjoner, trapper Redd Barna nå ned sin tipslinje med sikte på avvikling i mai 2005. Redd Barna opprettholder sine øvrige aktiviteter mot seksuelle overgrep mot barn gjennom Internett. Til dette formålet har departementet satt av 150 000 kr for inneværende år.