Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:107 (1997-98)
Innlevert: 04.03.1998
Sendt: 05.03.1998
Besvart: 10.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Når tar Samferdselsdepartementet sikte på å legge frem bompengefinansiering prosjektet av riksvei 35 (Hønefoss - Gardermoen) jmf. budsjett prp. nr. 1 97-98 Samferdselsdepartementet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg vil vise til at det foreløpig ikke foreligger endelig planvedtak for alle reguleringsplanene for prosjektet riksveg 35 Lunner - Gardermoen. Statens vegvesen foretar nå en totalvurdering av hele prosjektet.

Samferdselsdepartementet vil motta en vurdering i saken fra Vegdirektoratet når dette arbeidet er avsluttet. Jeg vil trekke frem viktigheten av at dette arbeidet blir gjort på en tilfredsstillende måte slik at vi har et godt grunnlag når Samferdselsdepartementet skal komme med sin tilråding til Stortinget om saken. En nærmere avklaring av kostnadsspørsmålet inngår som en viktig del i ovennevnte totalvurdering.Samferdselsdepartementet tar altså sikte på å komme tilbake til Stortinget med sin tilråding så snart tilstrekkelig avklaring foreligger, fortrinnsvis i løpet av vårsesjonen 1998.

Gjenpart:

Vegdirektoratet