Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:698 (2003-2004)
Innlevert: 19.05.2004
Sendt: 21.05.2004
Besvart: 28.05.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Det fremgår av krav til kvalitet i barneverninstitusjoner en del nye krav som gjør det vanskelig for enkelte institusjoner med gode resultater å få godkjenning. Institusjoner som behandler ungdom, har fått avslag på videre drift grunnet ikke godkjente medleveturnus. Søknader for dispensasjon for enkeltromkravet er også avslått. Dette er nå et problem for ulike institusjoner.
Vil statsråden kunne vurdere å vurdere disse absolutte kravene på nytt?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Kravene til barneverninstitusjonene er fastsatt i forskrift 27. oktober 2003 om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner og forskrift 27. oktober 2003 om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven. Begge forskriftene trådte i kraft 1. januar 2004.

Utkast til ovennevnte forskrifter ble sendt på bred høring og fikk bred støtte i høringsrunden. Høringsinstansene var i stor grad samstemte i at det er behov for klare regler på dette området. Mange av høringsinstansene mente imidlertid at forskriftene ikke var strenge nok, og at de i for stor grad åpnet for skjønnsmessige vurderinger. Det ble på bakgrunn av høringsinstansenes innspill foretatt enkelte endringer i forhold til høringsutkastet. Likevel åpner forskriftene i stor grad for skjønnsmessige vurderinger idet kravene til institusjonene skal ses i forhold til den enkelte institusjons målgruppe og målsetting. Dette innebærer for eksempel at det skal stilles andre krav til en institusjon som har små barn som målgruppe enn til en institusjon som har ungdom med alvorlige atferdsvansker som målgruppe.

Innføring av en godkjenningsordning for barneverninstitusjonene hadde bred støtte i Stortinget. En godkjenningsordning vil kunne ha som konsekvens at enkelte institusjoner ikke vil bli godkjent. Det er en kjensgjerning at ikke alle institusjoner oppfyller de nødvendige kvalitetskravene. For disse institusjonene representerer dette selvsagt et problem fordi institusjonen enten må tilpasse seg de nye kravene eller nedlegge driften. De nye reglene er utformet ut fra hensynet til barn og ungdom som bor på barneverninstitusjon og ikke ut fra hensynet til institusjonene. I forskriften er det imidlertid tatt høyde for at enkelte institusjoner kan ha behov for noe tid til å foreta de nødvendige endringer. Godkjenningsmyndigheten kan i tråd med dette gi en midlertidig godkjenning til institusjoner som ikke oppfyller kvalitetskravene dersom særlige hensyn tilsier det og dette anses forsvarlig ut fra hensynet til barna. Slik midlertidig godkjenning kan gis for inntil 6 måneder regnet fra godkjenningstidspunktet.

Innføring av helt nye regler kan ha utilsiktede virkninger. Dersom resultatene av den godkjenningsprosessen som nå er i gang viser seg å ha slike virkninger, vil jeg selvsagt sørge for at det foretas nødvendige endringer i regelverket.