Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:703 (2003-2004)
Innlevert: 21.05.2004
Sendt: 24.05.2004
Besvart: 27.05.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Det hender at advokater yter gratis hjelp til personer som ikke kommer inn under fri rettshjelpsordningen. Etter at det ble innført moms på advokattjenester har imidlertid advokaters pro bono-arbeid blitt betydelig redusert. Det skyldes at momsordningen pålegger advokatene å kreve moms fra klientene selv om advokattjenesten utføres gratis. Dette svekker rettssikkerheten for enkeltpersoner med svak økonomi og en god juridisk sak.
Vil statsråden endre regelverket slik at gratis advokattjenester blir fritatt for moms?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Ulike former for gratistjenester som advokater yter, skal i utgangspunktet behandles merverdiavgiftsmessig på samme måte som gratistjenester fra andre avgiftspliktige tjenesteytere. Pro bono-tjenester omfattes av plikten til å betale merverdiavgift som ved uttak, jf. merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd. Imidlertid gjelder det et unntak for personlige og vederlagsfrie tjenester som ytes direkte til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, dog begrenset oppad til uttak av tjenester for inntil 100 arbeidstimer pr. kalenderår. I tillegg er det gitt et fritak etter merverdiavgiftsloven § 70 for gratistjenester som ytes i forbindelse med advokatvaktordninger.

Finansdepartementet nedsatte i april 2002 en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven, herunder regelverket knyttet til advokaters gratisarbeid. Arbeidsgruppen avga sin rapport i mars 2003. Gruppen mener det kan være grunnlag for å lovfeste et generelt fritak fra avgiftsplikt for tjenester som ytes gratis til veldedige formål.

Arbeidsgruppens rapport ble sendt på høring 30. mai 2003. Når det gjelder mitt syn på saken, viser jeg til høringsbrevet der departementet blant annet gir uttrykk for at det administrativt gitte fritaket bør lovfestes og gis en mer generell utforming dersom det skal videreføres.

Høringsfristen for arbeidsgruppens rapport var 15. september 2003. Saken ligger nå til behandling i departementet. Saken er omfattende og det er ennå noe vanskelig å si når et forslag til endringer i uttaksreglene vil kunne fremmes for Stortinget. Saken prioriteres imidlertid i departementet.

For øvrig viser jeg til Dokument nr. 8:53 (2003-2004) der det ble fremmet forslag om å be Regjeringen endre merverdiavgiftsloven slik at rettshjelptjenester ble fritatt fra merverdiavgift. Finanskomiteens flertall, alle unntatt Fremskrittspartiet, viste til at en slik fritaksordning vil medføre et provenytap i størrelsesorden 400-500 mill. kr årlig, og til at de fleste land i Europa det er naturlig å sammenligne seg med har merverdiavgift på advokattjenester. Finanskomiteen flertall gikk blant annet på denne bakgrunn inn for avvisning av forslaget, jf. Innst. S. nr. 165 (2003-2004).