Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:710 (2003-2004)
Innlevert: 24.05.2004
Sendt: 25.05.2004
Besvart: 02.06.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Det er anslag på at 200 000 tonn torsk er fiska ulovleg med russisk omlasting på havet.
Kva vil fiskeriminister foreta seg i denne saka?

Begrunnelse

I brev frå Havforskingsinstituttet til Det internasjonale havforskingsrådet blir det peikt på at om lag 200 000 tonn torsk er fiska ulovleg med russisk omlasting på havet. Dette er like mykje som norsk årskvote av torsk. Dette er svært alvorlig, med tanke på ei berekraftig forvalting og rettferdig fordeling av viktige fiskeressursar. Det er viktig å få stoppa slike ulovlegheiter.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Representanten Molvær Grimstad viser til at Havforskningsinstituttet i brev til Det internasjonale Havforskningsrådet, ICES, skal ha pekt på at om lag 200 000 tonn torsk er fisket ulovlig med russisk omlasting på havet. Representanten etterspør hva jeg som fiskeriminister vil foreta meg i denne saken.

Jeg forutsetter at det er brevet Havforskningsinstituttet sendte til ICES datert 28. april 2004 det er snakk om. I brevet redegjøres det for at Fiskeridirektoratet med assistanse fra Kystvakten har foretatt undersøkelser for å finne frem til totalt uttak av norsk arktisk torsk i Barentshavet siden 2002. Det vises videre til at tilgjengelig informasjon tilsier at for 2002 kan uttaket være 80 000-100 000 tonn høyere enn offisiell fangststatistikk skulle tilsi. Tall for 2003 er et foreløpig estimat, men indikasjoner tyder på at overfisket kan ligge på samme nivå som for 2002. Havforskningsinstituttet viser til at uttaket kan ha betydelig effekt på bestandsestimat og rådgivning og ber om at dette blir viet oppmerksomhet i ICES' arbeidsgruppe i mai 2004. ICES' vurderinger og råd for uttak for 2005 vil for øvrig bli fremlagt 5. juni 2004.

Som fiskeriminister tar jeg opplysningene om et overfiske svært alvorlig, enten det måtte være omlasting eller annen virksomhet som gir grunnlag for fangst utover fastsatte kvoter. Det er ingen grunn til å legge skjul på at manglende russisk kontroll med fisket er et problem, og jeg er bekymret for omfanget av uregistrert fiske som kan finne sted som følge av mangelfull kontroll.

Omlasting av fisk fra fangstfartøy til fraktefartøy er en tradisjonell, og fullt lovlig, del av russisk fiskeriaktivitet. Omlasting er først et problem dersom omlasting benyttes som et middel til å skjule enten kvantum fra lovlig fiske eller kvantum fra ulovlig fiske, for eksempel overfiske.

Det er også kjent at enkelte fartøy fisker og selv fører fangsten til land i havner utenfor Norge og Russland. Mistanke om manglende statistikker fra disse landingene bidrar også til at estimert overfiske øker. Kombinasjonen av begrenset nasjonal kontroll av eget fiske og omlasting til fartøy som transporterer fangsten til utenlandske havner uten avtale om utveksling av opplysninger om den fangsten som landes, og direktelandinger til de samme havnene, skaper usikkerhet om fisket foregår innenfor de kvoter som er satt.

Norge har gjentatte ganger tatt opp omlastingsproblematikken og det mulige russiske overfisket med russiske fiskerimyndigheter. Samarbeidet med Russland om styrket kontroll av fisket har imidlertid de siste årene dessverre ikke vist den fremgang som vi på norsk side har hatt forventninger til.

Under siste sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen i november 2003 ble kontroll viet betydelig oppmerksomhet og partene ble enige om å utarbeide tiltak som skal styrke kunnskapen om faktiske fangster, kontrollen med omlasting på havet og landinger i tredjeland. En arbeidsgruppe under Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål, har fått frist til 1. juli 2004 med å ha forslag til en slik tiltakspakke på plass.

Jeg vil avslutningsvis nevne at jeg i slutten av denne uken under Nord-Atlantisk fiskeriministerkonferanse på Island skal møte min russiske kollega. Jeg har da bedt om at vi bilateralt drøfter denne problemstillingen for å sikre den nødvendige fremdrift i arbeidet for å komme frem til akseptable løsninger på situasjonen.