Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:714 (2003-2004)
Innlevert: 26.05.2004
Sendt: 26.05.2004
Besvart: 04.06.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Kan det leggjast fram ei liste over saker der Noreg dei siste 10 åra i internasjonale samanheng, tingingar, drøftingar, prosessar m.m. har spela ei føregangs- og/eller meklarrolle innan dei ulike politikkområda nettopp fordi vi ikkje er medlem i EU?

Begrunnelse

I den såkalla Europameldinga som vart framlagt av Stoltenberg-regjeringa i 2000 står det mellom anna å lese at "Regjeringen legger vekt på at Norge utenfor EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk i særskilte sammenhenger har muligheter til å ta initiativer der EU-landene er bundet av felles posisjoner" og at "I flere situasjoner har Norge hatt mulighet til å ta initiativer som ikke uten videre kan tas av EU-land, da disse kan være avhengige av omforente posisjoner". Denne linja er seinare følgd opp av den sitjande Regjeringa, mellom anna ved at statsminister Bondevik i etterkant av Noreg sin innsats på Johannesburg-toppmøte i 2002 meinte at dette viste fordelane ved å stå utanfor EU, og ved Noreg si aktive rolle i fredstingingane på Sri Lanka. Andre samanhengar der det er vorte peikt på at Noreg har spela ei føregangs- og/eller meklarrolle er mellom anna Biosafety-tingingane i Nairobi i 2001 og den såkalla Oslo-kanalen i Midtausten-konflikten.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Påstander om at Norges ikke-medlemskap har påvirket vår mulighet til å spille en foregangs- og/eller meklerrolle i ulike internasjonale prosesser er hypotetiske. Følgelig lar det seg ikke gjøre å utarbeide en saklig og begrunnet liste over konkrete saker hvor vårt ikke-medlemskap eventuelt kan ha hatt en slik påvirkning.

Jeg vil imidlertid understreke at Norge og EU svært ofte har sammenfallende synspunkter på ulike internasjonale spørsmål. Norge og EU har derfor ofte samarbeidet uformelt for å få gehør for felles synspunkter. EUs økonomiske og politiske tyngde har i slike sammenhenger gjort det lettere å få gjennomslag for det som også er norske holdninger.