Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:722 (2003-2004)
Innlevert: 27.05.2004
Sendt: 28.05.2004
Besvart: 04.06.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom mediene kommer det nå igjen sterke og tydelige signaler om en alarmerende mangel på matematikklærere. Samtidig viser statistikk at Norge har den laveste andel realfagstudenter i hele OECD-området. Når andel realister som går til skoleverket også har sunket dramatisk og antall elever er stort og økende, er det behov for radikale tilta.
Hva er Regjeringens praktiske tiltak på kort og på mellomlang sikt for å endre denne situasjonen og sikre både nok og dyktige matematikklærere til grunnutdanningen?

Begrunnelse

Det virker som om der er behov for flere tiltak innenfor stipendordning med virkning som realfagutdannede vil oppfatte har tydelig og attraktiv økonomisk virkning. Jeg har merket meg Aftenpostens oppslag 27. mai 2004 om at arbeidssøkende som ønsker å supplere viktig fagkompetanse med nødvendig pedagogisk utdanning for å kunne skaffe seg jobb i skoleverket synes å falle utenfor Aetats satsingsområder. Jeg ber derfor statsråden kommentere begge disse forholdene.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Flere undersøkelser har vist at situasjonen for matematikkfaget i grunnopplæringen ikke er tilfredsstillende. Det fremgår at norske lærere har liten formell kompetanse i realfag (TIMSS1995). Norsk matematikkråds tester av studenters forkunnskaper i matematikk viser at lærerstudentene presterte dårligst i matematikk av alle studenter som ble testet (NMR 2000). Det er også kartlagt at nyrekrutteringen av realister med høyere grad som har begynt i skolen har sunket drastisk, så drastisk at det svært sannsynlig vil oppstå et rekrutteringsproblem for blant annet matematikklærere i nær fremtid (NIFU 2002).

Dette er utfordringer for norsk utdanning som jeg er klar over og arbeider med. I november 2002 lanserte jeg planen "Realfag, naturligvis" - strategi for styrking av realfagene 2002-2007. I planen er det lagt frem følgende tiltak i forhold til rekruttering av og kompetanseheving for matematikklærere:

- Departementet har for studieåret 2003/2004 gitt stipend til 718 lærere for å ta videreutdanning i matematikk tilsvarende 60 studiepoeng.

- Det er opprettet et Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Dette er et kompetansesenter for utvikling av arbeidsmetoder og læremidler i matematikk fra barnehage til høyere utdanning, og skal ivareta innovasjon, debatt og erfaringsutveksling på området Senteret er godt i gang med arbeidet. En sentral oppgave har vært å utvikle kompetansenettverk for utvalgte skoleeiere og pilotskoler. Her har det blant annet vært arrangert motivasjonskurs og samlinger for å bidra til bedre erfaringsutveksling og formidling av "best practises" innen matematikkundervisningen.

- Det arbeides også med en ordning for avskriving av studielån for å øke rekrutteringen av kandidater som tar lærerutdanning innen realfag med virkning fra 2005.

- Det er lagt til rette for at skoleeier kan differensiere i lønn i forhold til å kunne gi lærere med realfagsbakgrunn bedre betingelser. Dette kan skoleeier følge opp gjennom lokale lønnsforhandlinger.

I St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, gjøres det rede for flere tiltak som må til for å heve kvaliteten i norsk skole. For å oppnå den ønskede kvalitetshevingen er det en forutsetning at lærerne har tilstrekkelig kompetanse. Departementet foreslår å investere i et betydelig kompetanseløft for å realisere de sentrale målsettingene som er varslet i meldingen, herunder blant annet styrking av kompetansen innen regning som grunnleggende ferdighet og i realfag generelt.

Både strategiplanen Realfag, naturligvis og St.meld. nr. 30 Kultur for læring trekker frem rådgivningstjenesten som en sentral arena når det gjelder å motivere til valg av realfaglige studieretninger og yrker. En slik tjeneste tilrettelegges best lokalt, men Regjeringen vil stimulere med kompetanseutviklingsmidler i forhold til å styrke den enkelte rådgivers kompetanse.

Når det gjelder Aetats satsingsområder, har det i kontakt med Arbeids- og administrasjonsdepartementet blitt vist til arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokkes svar i Aftenposten av 2. juni 2004 til innlegget av 27. mai 2004 som det refereres til.

Jeg vil følge utviklingen nøye og arbeide videre med å gjennomføre departementets realfagstrategi i tiden framover.