Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:734 (2003-2004)
Innlevert: 28.05.2004
Sendt: 01.06.2004
Besvart: 09.06.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det vises til kulturkomiteens merknad vedrørende et framtidig bergkunstsenter i Alta i forbindelse med behandlingen av kulturmeldingen.
På hvilken måte vil statsråden følge opp flertallsmerknaden slik at senteret kan realiseres, til berikelse for lokalsamfunnet, nasjonen og en interessert kulturverden?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014 (kulturmeldingen) og Innst. S. nr. 155 (2003-2004) gjorde Stortinget følgende vedtak:

"Stortinget ber Regjeringen å vurdere en etablering av Nasjonalt Bergkunstsenter i nær tilknytning til Alta Museum i samarbeid med Finnmark fylkeskommune."

Kultur- og kirkedepartementet har på vegne av Regjeringen tatt initiativ til at saken blir vurdert på et bredt grunnlag. Eventuell etablering av et Nasjonalt bergkunstsenter i Alta involverer flere departementer: Kultur- og kirkedepartementet er ansvarlig departement for statlig museumspolitikk og yter tilskudd til Alta museum. Miljøverndepartementet er ansvarlig departement for kulturminnevernet og UNESCOs konvensjon om verdens natur- og kulturarv, mens Utdannings- og forskningsdepartementet har ansvaret for Tromsø museum, som etter kulturminneloven har ansvar for skjøtsel og oppbevaring av arkeologiske funn i landsdelen. Tromsø museum har også spilt en viktig rolle i forvaltning, forskning og formidling av verdensarvområdene i Alta, og har vært med i utredningsgruppen for etablering av et Nasjonalt bergkunstsenter i Alta.

På denne bakgrunn inviterte Kultur- og kirkedepartementet Miljøverndepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet til et innledende møte om saken, sammen med Alta kommune og Finnmark fylkeskommune 11. mai i år.

Som oppfølging av møtet vil i første omgang ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum bli bedt om å vurdere en eventuell etablering av Nasjonalt Bergkunstsenter. De nødvendige faglige utredninger vil bli gjennomført i kontakt med relevante og berørte fagmiljøer. Regjeringen vil fatte en beslutning om saken når ABM-utviklingsutredning foreligger.