Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:741 (2003-2004)
Innlevert: 01.06.2004
Sendt: 02.06.2004
Besvart: 09.06.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Det hender at folk med store og alvorlege gjeldsproblem vert svartelista i selskap grunna mislighalda betalingar over fleire år. Når dei så hamnar under aktiv rehabilitering og har eit ønskje om å rydda opp i sine økonomiske problem, viser det seg at det å skaffe ordinære forsikringar som bustadforsikring eller eigenandel på bilforsikring vert vanskeleg. Også der sosialkontoret garanterer for betalinga. Eigenandel på bil er lovpålagt i Noreg.
Kva vil justisministeren gjera for å imøtekomma desse tilfella?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Forholdet mellom forsikringsselskap og forsikringstakere er først og fremst regulert i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler. Det er i dag ingen lovfestet plikt for forsikringsselskaper til å inngå forsikringsavtale med alle som ønsker det. En slik kontraheringsplikt ble vurdert under forberedelsen av den nåværende forsikringsavtaleloven, men ble avvist, se NOU 1983:56 Lov om avtaler om personforsikring, side 33.

Normalt vil konkurransen forsikringsselskapene imellom gjøre at selskapene i egeninteresse er opptatt av å få nye kunder. At de i enkelte tilfeller likevel ikke ønsker å tilby forsikring, kan bero på flere faktorer. De konkrete omstendigheter kan for eksempel ligge slik an at skaderisikoen fremstår som uakseptabelt høy. For ansvarsforsikring kan svake utsikter til å få dekning for et regresskrav være en årsak.

Justisdepartementet har ikke adgang til å gripe inn overfor forsikringsselskaper som nekter å tilby forsikring, heller ikke i tilfeller hvor en slik nektelse fremstår som klart usaklig. Kredittilsynet har med hjemmel i kredittilsynsloven § 4 nr. 7 adgang til å gi pålegg til institusjoner det har tilsyn med (bl.a. forsikringsselskaper), dersom institusjonen ikke overholder plikter i henhold til bestemmelser i eller i medhold av lov. Etter denne bestemmelsen vil jeg anta at en praksis som går ut på usaklig nektelse av forsikringer, i den grad den er ulovlig etter for eksempel markedsføringsloven eller andre regelsett, etter omstendighetene vil kunne være en sak for Kredittilsynet. En kunde som på usaklig grunnlag er nektet forsikring, kan ellers søke å få i stand en løsning ved å bringe saken inn for Forsikringsklagekontoret.