Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:742 (2003-2004)
Innlevert: 01.06.2004
Sendt: 02.06.2004
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 03.06.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det vises til oppslag i Aftenposten av i dag, hvor det fremgår at en menighet i Vestfold har vunnet budrunden i Forsvarets salg av Østre Bolærne. Vestfold fylkeskommune som ønsker å sikre øya for allmennheten er dermed forbigått. Dette passer dårlig med de signalene Stortinget har gitt, og intensjonen i budsjettinnstillingen har vært at en skal kunne ta andre hensyn enn de rent økonomiske.
Kan statsråden forklare hvorfor Regjeringen går på tvers av Stortingets intensjon og tillater en privat aktør å fortrenge allmennheten?

Begrunnelse

Miljøverndepartementet har sammen med bl.a. Vestfold fylkeskommune brukt betydelige summer på å kjøpe opp eiendommer for å legge dem ut for allmennheten. Det er derfor et paradoks at regjeringskollegaer i Forsvarsdepartementet samtidig selger ut og gir fra seg et viktig område.
Norges Naturvernforbund har bl.a. uttalt at øya burde være inntatt i verne- og friluftsområde.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren.

Alt salg av statens faste eiendommer skjer i henhold til fullmakt fra Stortinget, jf. Grunnloven § 19. I inneværende budsjettperiode er Forsvarsdepartementet gitt fullmakt til å selge eiendommer Forsvaret ikke lenger har behov for til markedspris, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004) romertallsvedtak VIII 2. a), side 119, hvor det heter: "Forsvarsdepartementet i 2004 kan: a) Avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris."

Gjennomføringen av salg av fast eiendom skjer i henhold til fremgangsmåte fastsatt ved kgl.res. av 19. desember 1997 "Avhendingsinstruksen". Rammen for prosessen følger av instruksens punkt 3.1, hvor det heter "Avhending skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultat for staten". Forslag om avhending som gave eller til underpris skal forelegges Finansdepartementet før det fremmes for Stortinget. Når Forsvaret utlyser fast eiendom til salg, er man som hovedregel bundet til å akseptere det høyeste bud som oppfyller salgsvilkårene. Denne regel kan bare fravikes dersom det vil være økonomisk mer fordelaktig totalt sett for staten å avhende til en annen.

Før en av Forsvarets faste eiendommer blir utlyst på det åpne marked, skal andre departementer, den aktuelle fylkesmann og Statsbygg forespørres om det er statlig behov for eiendommen. For Østre Bolærnes vedkommende ble slik forespørsel sendt 6. januar 2004 uten at det meldte seg statlige interessenter. Hadde en statlig interessent meldt seg, ville overføring av fast eiendom innenfor statens forretningsdrift ha skjedd ved at det ble betalt vederlag tilsvarende takst, som for Østre Bolærne er 14 mill. kr. Kommunale og fylkeskommunale institusjoner omfattes imidlertid ikke av en slik regel om statlig forkjøpsrett, og må konkurrere om eiendommen på samme vilkår som øvrige kjøpere, herunder gi bud på vanlig måte når eiendommen utlyses til salg. Skifte Eiendom er imidlertid av Forsvarsdepartementet gitt anledning til å selge eiendom direkte til kommuner til takst der dette er hensiktsmessig. Nøtterøy kommune fikk et slikt tilbud, men valgte å takke nei.

Østre Bolærne er på 590 dekar. Forsvarsdepartementet har igjennom salgsprosessen hatt som forutsetning at allmennhetens interesser i området sikres. To tredjedeler av Østre Bolærne vil være tilgjengelig for allmennheten 24 timer i døgnet 365 dager i året. Nøtterøy kommune har foreslått at ca. 90 dekar på Østre Bolærne vernes for fremtiden som naturreservat og kulturlandskap grunnet verneverdig vegetasjon. Således vil de virkelige verdifulle friluftsområdene på øya bli sikret til glede for regionens befolkning.

Den resterende tredjedelen på Østre Bolærne er i hovedsak område med bygningsmasse, som også skal tilrettelegges for et mangfoldig aktivitetstilbud åpent for publikum. Det er videre stilt krav om at marinaområdet skal tilrettelegges for og inkludere et tilbud for allmennheten. Et bolighus er vernet i henhold til Riksantikvarens vedtak. Verneklausul vil bli tinglyst som en heftelse på eiendommen. I tillegg vil friluftsområdet også få en vernestatus gjennom en regulering til "militærhistorisk kulturlandskap" som underformål. Dette innebærer at tidligere forsvarsinstallasjoner skal tas vare på for ettertiden som en del av landskapet.

Etter at budrunden ble avsluttet, ble det 28. mai 2004 inngått avtale om salg av eiendommen til Brunstad Conference Center AS (BCC) som var høyeste budgiver med 26,5 mill. kr. Vestfold fylkeskommune hadde gitt det tredje høyeste bud på 24 mill. kr. I avtalen med BCC er det knyttet flere betingelser som regulerer allmennhetens ferdsel. Nøtterøy kommune skal være den som ivaretar allmennhetens tilgjengelighet til øya, og sørge for at kjøperen overholder de heftelser som hviler på eiendommen.

Etter mitt skjønn har prosessen både ivaretatt statens interesser som selger, og allmennhetens muligheter til å utnytte dette attraktive område til rekreasjon.