Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:745 (2003-2004)
Innlevert: 02.06.2004
Sendt: 03.06.2004
Besvart: 10.06.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hva er status for tiltak seks i handlingsplanen mot handel med kvinner og barn?

Begrunnelse

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn inneholder en rekke helt konkrete og viktige tiltak. Planens 6. tiltakspunkt er vesentlig for å komme i kontakt med kvinnene ved å støtte etablering av oppsøkende team i prostitusjonsmiljøet som skal formidle informasjon på et kjent språk. Teamet skal bistå i å komme i kontakt med politiet og instanser som kan gi beskyttelse og hjelp. Det skal utarbeides skriftlig informasjon på ulike språk om rettigheter, og muligheter for hjelp og beskyttelse vil bli utarbeidet og distribuert. Teamet skal også bidra til å øke bevisstheten og kompetansen i det etablerte hjelpeapparatet om disse problemene.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Innledning

En forutsetning for at ofrene for menneskehandel skal ha mulighet til å komme seg bort fra bakmennene/kvinnene er at det er etablert tilbud som gir bistand og beskyttelse, hvor ofrenes rettigheter er ivaretatt, og gjort kjent gjennom informasjonsarbeid.

Bistand og beskyttelse innbefatter midlertidig oppholdstillatelse, hjelp til nødvendig livsopphold, trygt oppholdssted, helsemessige og psykososiale hjelpetiltak, juridisk rådgivning og sosialveiledning, tolketjeneste, og mulighet for eventuell oppfølging i hjemlandet ved retur.

Hva er gjort på bistandsområdet

Det er etablert et samarbeid ("Oslo-piloten") mellom politi, sosialtjeneste og utvalgte organisasjoner med formål å ivareta bistand og beskyttelse for ofre for menneskehandel i Oslo. Dette er et løsningsorientert lavterskeltilbud. Konkret skal dette sikre praktiske oppgaver knyttet til identifisering av ofre, midlertidig oppholdstillatelse (refleksjonsperiode), sosialfaglig råd og veiledning, hjelp til nødvendig livsopphold, trygge oppholdssteder mv.

I tilknytning til dette lokale prosjektet er det opprettet et landsdekkende nettverk bestående av flere sentrale organisasjoner, politi og sosialmyndigheter. Formålet med nettverket er å finne løsninger på utfordringer som måtte dukke opp underveis i det praktiske arbeidet med bistand og beskyttelse.

Det videre arbeidet

"Oslo-piloten" er en viktig del av arbeidet med å styrke oppsøkende virksomhet. Samarbeidet mellom sosialtjenesten og organisasjonene som arbeider direkte med ofrene for menneskehandel, vil gjøre oss i bedre stand til å yte målrettet bistand.

Med klart flere kvinner fra utlandet både i gateprostitusjon og på innemarkedet, ser vi behovet for en styrking av innsatsen rettet mot denne gruppen. Dette arbeidet vil også skje i dialog med organisasjonene.

Det arbeides med flere modeller knyttet til utarbeidelse av informasjonsmateriell, i første omgang rettet mot ofrene for menneskehandel. Det vurderes en egen telefontjeneste utover den skriftlige informasjonen.