Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:749 (2003-2004)
Innlevert: 03.06.2004
Sendt: 03.06.2004
Besvart: 10.06.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Det råder stor engstelse for at Tønsbergpakken med veiutbygginger i Tønsberg-området kan få store negative konsekvenser for de Ramsar-beskyttede våtmarksområdene Ilene og Presterødkilen. På denne bakgrunnen har bl.a. sekretariatet for Ramsar-avtalen bedt om å bli nærmere orientert om situasjonen.
Kan statsråden garantere at Ramsar-området ikke blir skadet som følge av utbyggingen?

Begrunnelse

Det råder stor engstelse for at Tønsbergpakken med veiutbygginger i Tønsberg-området kan få store negative konsekvenser for de Ramsar-beskyttede våtmarksområdene Ilene og Presterødkilen. På denne bakgrunnen har bl.a. sekretariatet for Ramsar-avtalen bedt om å bli nærmere orientert om situasjonen. Direktoratet for naturforvaltning har vært på befaring i Tønsberg i januar, men det foreligger ennå ikke noe svar til Ramsar-sekretariatet som har sett seg nødt til å purre.
Det er ikke gjennomført konsekvensutredninger av disse forholdene. I den pågående konsekvensutredningen for Tønsbergpakkens neste fase blir det påpekt fare for betydelige negative konsekvenser også av fase 1. Etter Ramsarkonvensjonen er Norge forpliktet til å opprettholde disse våtmarkenes økologiske status. Byggearbeidene for fase 1 er planlagt å starte i nær framtid.
Forvaltningen av Ramsar-området er delegert til fylkesmannen i Vestfold. Vi mener det er grunn til å merke seg at fylkesmiljøvernsjefen i Vestfold 21. april innrømmet at WWF kunne ha rett i sin kritikk av at visse miljøforhold burde vært vurdert tidligere. Dette tyder på at fylkesmannen kan ha tatt for lett på sitt forvalteransvar. I siste instans er det miljøvernministeren som står ansvarlig for Norges forvaltning av Ramsar-områdene. Dersom statsråden er i den minste tvil om hvorvidt Tønsbergpakken er trygg for våtmarkene må han derfor si stopp nå, og iverksette grundige konsekvensutredninger av Tønsbergpakken. Dersom disse utredningene skulle vise at utbyggingen vil ha negative effekter på Ramsar-området må det selvfølgelig få konsekvenser for videreføringen av prosjektet, og vi bør være glade for at det ble avdekket. Dersom det kan vises at det ikke vil være negative effekter kan vi alle føle oss trygge på at Ilene og Presterødkilen vil overleve, og at Norge tar internasjonale miljøforpliktelser på alvor.
Ramsar-sekretariatet har nylig utarbeidet en rapport om situasjonen i norske våtmarker, "Nordic wetland conservation, Tema Nord Environment 2004:506", som beskriver inngrep i forbindelse med transport og manglende buffersoner rundt våtmarksområdene som den største trusselen mot våtmarksområder i Norge.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I desember 2003 ble det fremmet et forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Heidi Sørensen om midlertidig stans i alt arbeid med "Tønsbergpakken", jf. Dokument nr. 8:15 (2003-2004). Stortinget vedtok å avvise forslaget. I Innst. S. nr. 94 (2003-2004) viste flertallet i samferdselskomiteen til samferdselsministerens brev av 9. desember 2003 til komiteen og bemerket:

"Av brevet går det fram at hensynet til Ramsar-området er ivaretatt i planleggingsprosessen. Både fylkesmannen i Vestfold v/miljøvernavdelingen og Miljøverndepartementet er tilfreds med måten dette er håndtert på."

I brevet fra samferdselsministeren er det vist til at spørsmålet om forholdet til Ramsar-områdene er forelagt for Miljøverndepartementet. Videre sies det bl.a.:

"Hensynet til Ramsar-områdene har vært en premiss i planleggingen av Ringvegen, og er ivaretatt i den godkjente reguleringsplanen. Hensynet til Ramsar-områdene er også et vesentlig punkt i konsekvensutredningen som er under utarbeidelse i forbindelse med fase 2. Tønsbergpakken berører nedslagsfeltet til de to Ramsar-områdene Presterødkilen og Ilene naturreservat. Det har i planleggingen vært et samarbeid med fylkesmannen i Vestfold, og det er i reguleringsplanen lagt inn avbøtende tiltak for betydelige summer for å sikre naturlig rensing av overflatevannet og opprettholdelse av grunnvannstanden. Reguleringsplanen ble godkjent uten merknader fra fylkesmannen.

Miljøverndepartementet har sett på forholdet til regelverket for konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og har ikke noen merknader til måten det er handtert på av ansvarlig myndighet.

Miljøverndepartementet legger vekt på at fylkesmannen i Vestfold v/miljøvernavdelingen er tilfreds med det endelige resultatet de har oppnådd etter en omfattende planprosess."

Jeg viser til ovennevnte behandling av saken. Jeg er opptatt av at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser på miljøvernområdet og legger til grunn at det skjer også når det gjelder Ramsar-områdene i Tønsberg. Videre viser jeg til at det vil bli redegjort for saken i et eget brev fra Direktoratet for naturforvaltning til sekretariatet for Ramsarkonvensjonen. Arbeidet med brevet pågår.