Skriftlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:751 (2003-2004)
Innlevert: 03.06.2004
Sendt: 03.06.2004
Besvart: 10.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Sammenslutningen Kirkens SOS i Norge er opptatt av å orientere seg i det nye Helse-Norge, og har tatt kontakt med sine respektive helseregioner for å få klarhet i hvor deres arbeide hører hjemme etter helsereformen. SOS-sentrene i Telemark, Buskerud, Vestfold og Agder henvendte seg til Helse Sør i desember 2003, og det ble gjennomført et møte der Helse Sør lovte å skrive til departementet med anmodninger om sentrale føringer for kommunal støtte, ifølge opptrappingsplanen for psykiatrien.
Har statsråden vurdert et slikt spørsmål?

Begrunnelse

Kirkens SOS i de fire nevnte fylkene hadde et hyggelig møte med Helse Sør RHF i desember 2003, der det ble tatt opp spørsmål om hvilken stilling organisasjonens tilbud skal ha i den nye helseorganiseringen i Norge, og hvilken tilknytning som kan gi nødvendige finansieringsmuligheter. Helse Sør lovet å ta kontakt med departementet for å bringe klarhet i hvorledes dette arbeidet var tenkt organisert. Siden har det vært umulig å få kontakt med rette vedkommende i Helse Sør, og noen skriftlig henvendelse til departementet eller andre har Kirkens SOS aldri mottatt noen kopi av. Heller ikke har de mottatt noen tilbakemelding om behandling av det spørsmålet som ble tatt opp. For Kirkens SOS er det selvfølgelig av største betydning å få en avklaring på spørsmålene innen rimelig tid, bl.a. av hensyn til sine ansatte og den daglige driften og fremtiden for arbeidsplasser og tilbudet til brukerne. Jeg håper statsråden kan bidra til å frembringe en avklaring i saken.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Kirkens SOS er en av flere frivillige organisasjoner som mottar statlig støtte til informasjons- og opplysningsvirksomhet mv. I 2004 er det avsatt om lag 8,9 mill. kr til dette over Sosialdepartementets budsjett. Midlene utbetales av Sosial- og helsedirektoratet.

I styringsdokumentet for 2003 til de regionale helseforetakene sa departementet blant annet:

"Helsedepartementet vil også understreke at spesialisthelsetjenesten har et ansvar i å medvirke til at frivillige organisasjoner i sektoren gis økonomiske rammebetingelser som sikrer kontinuitet og fortsatt virksomhet. Helsedepartementet vil på bakgrunn av innspill fra de regionale helseforetakene se nærmere på en rolleavklaring i forhold til fylkeskommunene, og dessuten se på håndtering av organisasjoner med en mer generell samfunnsnyttig profil. Dette arbeidet vil skje i løpet av 2003. Departementet ber derfor om at de regionale helseforetakene i sin tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i 2003 søker å videreføre den tildelingspolitikk som har vært ført i 2002, slik at en ikke utilsiktet setter enkeltorganisasjoners videre drift i fare. Departementet forutsetter at opplegget for, og enkeltsaker om tildeling av, tilskudd til frivillige organisasjoner skal forelegges de regionale brukerutvalgene til uttalelse."Departementet har gitt sentrale føringer for både kommunal støtte og Helseforetakenes støtte til brukerorganisasjonene innen psykisk helsevern. Styringsdokumentet for 2003 gav spesifikke føringer med hensyn til støtte til frivillige organisasjoner for øvrig.

Helsedepartementet har ikke mottatt noen henvendelse fra Helse Sør der eventuelle sentrale føringer for slik støtte over opptrappingsplanen har vært tatt opp. Dersom en slik henvendelse kommer vil departementet vurdere de spørsmål som måtte bli reist.