Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:753 (2003-2004)
Innlevert: 03.06.2004
Sendt: 04.06.2004
Besvart: 14.06.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil næringsministeren utøve sitt samfunnsansvar og rydde opp i dette og finne en løsning for denne pensjonistgruppe i tråd med det som skjedde ved avviklingen av Kongsberg Våpenfabrikk og Horten Verft for tilsvarende pensjonister?

Begrunnelse

De ca. 200 pensjonister fra tidligere Raufoss Ammunisjonsfabrikker mister helt eller delvis sine pensjonsrettigheter i forbindelse med avvikling av Raufoss ASA som er planlagt gjennomført l. juli i år. Dette med begrunnelse i sitat fra et brev av 31. mars 2004 administrasjonen i selskapet sendte til pensjonistene:

"Som dere kanskje er kjent med befinner selskapene Raufoss ASA (RA) og Raufoss Engineering & Service AS (RE&S) seg i en svært vanskelig situasjon. I begge selskapene er egenkapitalen tapt. Rent formelt betyr dette at aksjonærenes penger er tapt. Videre betyr det at når alle selskapenes verdier er realisert (solgt) vil det være for lite penger i selskapene til å imøtekomme de totale forpliktelsene selskapene har påtatt seg. I praksis innebærer dette at lånegiverne, noen av selskapenes pensjonister og andre, kun vil motta en del av det har til gode."

Ser nærmere på hva Sem-erklæringen sier i punkt 5.5.10 siste ledd om selskaper skal være seg bevisst sitt samfunnsansvar:

"Dette innebærer at der statlige selskaper er involvert i saker som angår samfunnsmessige sider ved virksomheten, vil det i første rekke være selskapets administrasjon og styre som har ansvaret for å følge opp saker av denne art. Den statlige eieren vil i alminnelighet søke å holde seg orientert om slike saker og følge opp behandlingen av dem. Eierne vil først og fremst vurdere hvorvidt det kan stilles spørsmål vedrørende styrets forvaltning av selskapet, som generalforsamlingen som øverste myndighet i selskapet bør ta stilling til."

Ved avviklingen av Raufoss ASA blir de berørte pensjonistene svarteper og dette er uverdig. Staten som har en flertallsposisjon i Raufoss ASA burde derfor rydde opp i dette snarest. Jeg viser også til St.prp. nr. 78 (l988-89) som behandler en lignende situasjon for Kongsberg Våpenfabrikk og Horten Verft.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Raufoss ASA, hvor staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier 50,27 pst. av aksjene, har lenge vært i en vanskelig finansiell og økonomisk situasjon. Årsresultatet for 2003 viser et underskudd på 149 mill. kr. Årsresultatet i 2002 var et underskudd på 411 mill. kr. Underskuddene skyldes dels overskridelser på investeringer i ny virksomhet, dels lavere salg enn forutsatt, og tap på driften generelt.

Raufoss ASA ble tatt av børs 1. mars 2004. Generalforsamlingen har vedtatt at det senest 1. juli 2004 skal påbegynnes en prosess for å avvikle selskapet. Det arbeides for tiden med å sluttføre salg av den resterende virksomhet i Raufoss-konsernet. Det er berammet generalforsamling i Raufoss ASA den 17. juni, hvor det blant annet skal velges avviklingsstyret.

Selskapet og en arbeidsgruppe blant pensjonistene har kartlagt situasjonen knyttet til usikrede krav innen pensjonistgruppen. Slike samlede akkumulerte krav fra pensjonistene ligger nå på i overkant av 40 mill. kr. Det kan synes som om at avviklingen av Raufoss ASA kan slå tøft ut for en god del av pensjonistene.

I den foreliggende situasjon synes det på det rene at totalverdiene i Raufoss ASA er lavere enn de samlede krav og forpliktelser som selskapet har påtatt seg. Egenkapitalen til Raufoss ASA er med andre ord tapt. Staten og selskapets øvrige aksjonærer har tapt et betydelig beløp på sine engasjementer. Staten har ut over dette måttet påta seg et betydelig garantiansvar for miljø- og forurensningstiltak, jf. St.prp. nr. 40 (2003-2004) Statlig miljøansvar på Raufoss.

Kreditorene vil nå i praksis vil få den bestemmende innflytelse på selskapets økonomiske disposisjoner. Kreditorene, herunder også pensjonistene, avgjør hvorvidt Raufoss ASA vil få en kontrollert avvikling, eller om styret må kaste kortene og inngi oppbud. I alle tilfelle må selskapets avvikling skje i samsvar med konkurslovens prinsipper. Dette innebærer blant annet at det ikke finnes grunnlag for noen spesiell behandling av de usikrede pensjonskrav under avviklingen; de må behandles og motta dividende som andre krav mot selskapet. Foreløpig har styret heller ikke noe sikkert grunnlag for å anslå hva dividenden kan bli.

I forhold til representanten Brørbys spørsmål vil jeg vise til St.prp. nr. 40 (2003-2004) der det heter:

"På generalforsamlingen den 12. januar 2004 fikk styret også i oppdrag å kartlegge situasjonen knyttet til selskapets samlede pensjonskrav videre. Slike pensjonskrav kan deles inn i henholdsvis sikrede og usikrede krav. Behandlingen av disse pensjonskravene vil måtte inngå som en ordinær del av avviklingsprosedyrene i Raufoss ASA."

Stortinget sluttet seg til St.prp. nr. 40 (2003-2004). Dersom det skal finnes en løsning, vil Stortinget eventuelt måtte bevilge de nødvendige tilskudd. I betraktning av de ytterligere opplysninger som nå er innkommet om pensjonsforholdene ved Raufoss ASA og omfanget av de udekkede pensjonskravene, blant annet på grunnlag av videre utredninger fra arbeidsgruppen blant pensjonistene, er jeg innstilt på å se på saken på ny.