Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:762 (2003-2004)
Innlevert: 07.06.2004
Sendt: 08.06.2004
Besvart: 14.06.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Vang Energiverk er pålagt å inntektsføre nettleie som selskapet faktisk ikke krever inn. Selskapet tar 70 pst. av den nettleia selskapet har lov til å ta, ifølge NVE. Dette kommer kundene til gode. I en rekke kommuner klages det over høy nettleie. Vi har jo også ei statlig utjamningsordning for å redusere de høyeste nettleiene.
Hvordan ser statsråden på dette problemområdet, kan det virkelig være ei oppgave for NVE å legge hindringer i veien slik at energiverk ikke kan fastsette lav netteleie til beste for innbyggerne?

Begrunnelse

Det er rimelig og riktig at NVE som kontrollør i en monopolsituasjon, må sette et øvre tak på nettleie. Men at det gripes inn når et selskap ønsker å sette ned netteia, gir en merkelig situasjon.
Som videre begrunnelse på spørsmålet tillater jeg meg å sitere deler av en internettartikkel i kraftnytt.no:

"Vangsgjeldingane betaler 30 prosent for lav nettleige, mener NVE. Det blåste opp fjorårets reknskap med 2,6 millioner og ga eit overskot før skatt på 6,6 millioner kroner. Energiverket er pålagt å inntektsføre en nettleigen som energiverket ikke krever inn, men burde ha krevd inn, ifølge NVE. Overskotet etter at 2,6 millioner kroner i ikke innkrevd nettleige er trukket fra, vart fire millionar kroner.
Dei rekordhøge straumprisane i 2003 gav klingande mynt i kassa til Vang Energiverk. Eidsfoss kraftstasjon kasta aleine av seg eit overskot på 2,3 millionar kroner etter skatt, skriv Avisa Valdres.

Konsesjonsinntekter

Sin bit av vassverdien fra gode magasin som Bygdin, Tyin og Ylja kan kommunen ta ut i form av konsesjonskraft. Vang kommune har overlate forvaltninga av konsesjonskrafta til e-verket, som i sin tur har delegert det til handelsselskapet JotunKraft AS.
Heile overskotet av handelen på konsesjonskraft må e-verket sende uavkorta til kommunekassa. Summen var i fjor 2,9 millionar kroner.

Feil kraftterreng

Sjølv om Vang Energiverk har den dyraste nettleiga i Valdres, er det på langt nær nok til å dekke dei faktiske kostnadene.
30 prosent dyrare måtte nettleiga vore om nettet skulle bera seg. Det går ikkje politikarane som styrer Vang e-verk, med på. Dei synest nettleiga er høg nok som ho er, meiner det.
For rekneskapen skaper dette krøll. NVE forlangar at den summen e-verket tek for lite i forhold til sjølvkost, må inntektsførast. I 2003 var summen 2,6 millionar kroner. Det blåste opp overskotet til 6,6 millionar kroner før skatt."

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: NVE fastsetter årlig inntektsramme for nettselskapene. Nettselskapene får inntekter gjennom å kreve nettleie fra kundene. Dersom et selskap krever inn mindre enn full inntektsramme gjennom året, oppstår en såkalt mindreinntekt. Motsatt, dersom et selskap krever inn mer enn full inntektsramme gjennom året, oppstår en såkalt merinntekt. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens en mindreinntekt kan hentes inn fra kundene. NVE krever gjennom § 8-6 i forskriften at nettselskapene skal håndtere mer-/mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null.

Mindreinntekt er en inntekt som selskapet har lov til å inntektsføre og dermed kreve den inn gjennom høyere nettleie i fremtiden. Dersom mindreinntekt oppstår, har selskapet imidlertid to muligheter ved regnskapsavleggelse. Selskapet kan enten inntektsføre mindreinntekten eller fraskrive seg denne. Dersom selskapet velger å inntektsføre den, innebærer det at selskapet har til intensjon å øke nettleien for sine kunder med tilsvarende beløp i fremtiden. I tillegg vil selvsagt inntekten skattlegges. Imidlertid kan selskapet også velge å fraskrive seg denne inntekten, for eksempel fordi styret har vedtatt at nettleien ikke skal økes i fremtiden. Selskapet mister da retten til å kunne kreve denne inntekten fra kundene gjennom økning i nettleien, og beløpet blir ikke beskattet.

Nettselskapene blir ikke tvunget av NVE til å kreve høyere nettleie enn de ønsker. Dersom et selskap velger å øke sin mindreinntektssaldo i stedet for å fraskrive seg den, betyr det at de selv velger å øke fremtidige nettleier slik at de får inn hele sin lovlige inntektsramme. Dersom et selskap ikke ønsker å ta inn mindreinntekten fra kundene i form av høyere nettleie, skal selskapet heller ikke inntektsføre mindreinntekten.

Vang Energiverk blir dermed ikke tvunget av NVE til å kreve høyere nettleie enn de ønsker. Det medfører ikke riktighet å si at Vang Energiverk er pålagt å inntektsføre nettleie som selskapet faktisk ikke krever inn.