Skriftlig spørsmål fra Torny Pedersen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:763 (2003-2004)
Innlevert: 07.06.2004
Sendt: 08.06.2004
Besvart: 16.06.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): I budsjettet for 2002 foreslo Fiskeridepartementet bevilgning til en nasjonal kveiteavlsstasjon i Bodø. Etter dette har Stortinget ved to anledninger behandlet spørsmålet. Det er gitt klare signaler om at avlsprogrammet skal gjennomføres. I brev av 4. mai 2004 fra departementet til Forskningsrådet hevder imidlertid departementet at det ikke er et mål at dette skal være en nasjonal satsing. Dette er ikke tråd med Stortinget intensjoner.
Hvordan vil statsråden sikre at avlsprogrammet blir fulgt opp?

Begrunnelse

Stortinget vedtok at ved behandlingen av statsbudsjettet i 2004 at arbeidet skulle realiseres innenfor de opprinnelig bestemte planer og forutsetninger. På denne bakgrunn har Høgskolen i Bodø oppfattet det slik at det har vært en uttalt politisk og faglig enighet om at arbeidet med kveite i Bodø skal være en nasjonal satsing, og at arbeidet skulle følges opp ut fra de planer departementet er blitt presentert, blant annet i møte med fiskeriministeren 27. august 2002, senere møter med administrasjonen samt møte med Norges forskningsråd i august 2003. Fiskeriministeren har selv ved flere anledninger uttalt at denne faglige satsingen skulle gjennomføres.
Høgskolen i Bodø har fra starten tatt signalene på alvor og fra 2001 investert nærmere 30 mill. kr i utviklingen av infrastruktur tilpasset en nasjonal satsing på kveite i nært samarbeid med lokale offentlige aktører og næringslivet selv. Videre har høgskolen prioritert egne midler for å etablere en faglig ressursgruppe med en årlig kostnadsramme på nærmere 10 mill. kr. Denne oppskaleringen og tilretteleggingen er gjort ut fra at høgskolen har hatt tillit til at Fiskeridepartementet ville følge opp de politiske signaler Stortinget har gitt.
Fiskeridepartementet har hele tiden vært fullt ut informert om den tilrettelegging som har funnet sted og de kostnader høgskolen har tatt på seg for å følge opp intensjonene fra Stortinget og de krav som ligger på en nasjonal avlsstasjon. For institusjonen er det meget alvorlig når en slik satsing som er basert på klare politiske signaler og bevilgninger i startfasen ikke blir fulgt opp. Havbruksnæringen har en tung periode bak seg og sliter fortsatt. Næringen selv har derfor liten evne til å kunne gjøre satsinger på utvikling av nye marine arter. Det er på denne bakgrunn nødvendig at det offentlige tar et ansvar for en faglig oppbygging for en videreutvikling av næringen. Arbeid med avl på nye marine arter er et slikt felt hvor næringslivet ikke vil ha finansiell styrke og muligheter til å bære en slik satsing uten drahjelp fra det offentlige. For 2004 er det, ifølge Høgskolen i Bodø, nødvendig med ekstern minimumsbevilgning på 4 mill. kr for å kunne videreføre de faglige aktivitetene om er igangsatt. Dette kommer i tillegg til den satsingen høgskolen har gjort inne i egen ramme.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Fiskeridepartementet har kommentert sitt engasjement i kveiteavlsprosjektet ved Høgskolen i Bodø ved to anledninger. I St.prp. nr. 1 (2001-2002) heter det:

"Departementet vil gi støtte til etablering av avl på kveite ved Høgskolen i Bodø."

Og videre i St.prp. nr. 1 (2002-2003):

"Det er satt av inntil 2 mill. kroner for å støtte opp om Høgskolen i Bodø sitt arbeid med avl på kveite. Til grunn for dette arbeidet ligger et nært samarbeid med næringsaktører og det etablerte forskningsmiljøet i Tromsø med avlsfaglig kompetanse. Det er et mål at denne aktiviteten vil bidra til utviklingen av et næringsmiljø basert på oppdrett av marine arter i Bodø."

Kveiteavlsprosjektet ble lagt fram for Fiskeridepartementet blant annet med utgangspunkt i et ønske fra regionens næringsliv om tilrettelegging for å drive kommersiell virksomhet knyttet til kveiteoppdrett. I sitt arbeid for marin verdiskaping er departementet opptatt av å fremme planmessig engasjement fra privat marin sektor i Nordland og har derfor ønsket å bistå dette initiativet slik det framgår av nevnte proposisjoner og tilsagn om midler til planleggings-/etableringsprosjektet. Fiskeridepartementets engasjement for en avlsstasjon i Bodø har således vært basert på at den i hovedsak skulle bygges for private midler.

Det vitenskapelige marine kompetansemiljøet i Norge er begrenset i forhold til de mange stedene langs kysten der vi har næringsvirksomhet basert på fiskeri- og havbruk. Tilgangen på offentlige midler for videre utbygging er også begrenset. Departementet har derfor over flere år konsistent framholdt nødvendigheten av å samle vitenskapelige og faglige marine miljø på få steder - med en hovedakse Bergen-Tromsø, men at tilhørende infrastruktur og drift av denne godt kan ligge mer spredt. Dette begrunner også vår forutsetning overfor Høgskolen i Bodø om at avlsfaglig kompetanse til prosjektet primært bør trekkes på fra det etablerte forskningsmiljøet i Tromsø. Jeg har i møte med representanter for høgskolen også gitt uttrykk for at en eventuell oppbygging av vitenskapelig kompetanse som ledd i en utvikling mot universitetsstatus, ikke er et ansvar for mitt departement, men at dette sorterer under forsknings- og undervisningsministeren.

Fiskeridepartementet legger for øvrig opp til at mest mulig av departementets arbeid for å styrke marin forskning og tilhørende etablering av nødvendig infrastruktur koordineres av Norges forskningsråd, bortsett fra når det gjelder forskningsinstitutter departementet selv har direkte ansvar for. Det er derfor naturlig at også etableringsprosjektet for kveiteavl i Bodø framover administreres fra Forskningsrådet innenfor de rammer og forutsetninger Fiskeridepartementet har lagt til grunn. Vårt brev av 4. mai d.å. legger de konkrete føringene for Forskningsrådets oppfølging av ansvaret i forbindelse med etableringen av avlsprogrammet.