Skriftlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:765 (2003-2004)
Innlevert: 08.06.2004
Sendt: 08.06.2004
Besvart: 16.06.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Noen bokklubber sender ut pakker som inneholder både bøker og reklamemateriell.
Mener finansministeren at det da skal beregnes merverdiavgift på hele bokpakkeprisen?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt avgiftsfrihet for bøker for å fremme omsetningen av det trykte ord.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Hovedregelen i merverdiavgiftsloven er at det skal betales merverdiavgift ved omsetning av alle varer og tjenester, se merverdiavgiftsloven § 13. Det er vedtatt enkelte unntak fra dette utgangspunktet. Disse unntakene har sin særskilte begrunnelse.

Når det gjelder omsetning av bøker, skal det ikke betales merverdiavgift i siste omsetningsledd, se merverdiavgiftsloven § 16 nr. 8. Det samme gjelder for aviser og abonnementstidsskrifter. Næringsdrivende med slik omsetning har likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser. Dette betegnes som avgiftsbelegging med nullsats. Det er en svært gunstig ordning som i realiteten medfører en indirekte subsidiering av virksomheten gjennom merverdiavgiftssystemet. I forskrift nr. 19 til merverdiavgiftsloven presiseres nærmere omfanget av dette fritaket for trykt skrift. Av forskriften fremgår det at fritaket ikke omfatter publikasjoner som omsettes sammen med annen vare som en felles vareenhet. Bøker som inngår i en slik felles vareenhet, uavhengig av hva den øvrige vareenheten er, for eksempel blyanter, skriveblokker eller disketter, blir derfor avgiftspliktig. Dette gjelder likevel ikke dersom den øvrige vareenheten anses for å være av ubetydelig verdi.

I forhold til merverdiavgiftsbehandlingen av reklamemateriell som inngår i bokpakker, er det noe uklart hvordan gjeldende regelverk skal fortolkes. Siden dette er en problemstilling Finansdepartementet ikke har tatt eksplisitt stilling til, er det vanskelig for meg å gi et uttømmende og konkret svar på representantens spørsmål nå. Jeg kan imidlertid opplyse om at departementet vil ta dette opp til prinsipiell vurdering. Jeg er også kjent med at det er tatt ut stevning i en sak mot staten ved Finansdepartementet om gyldigheten av et vedtak i Klagenemnda for merverdiavgift hvor den samme problemstillingen er et tema.