Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:766 (2003-2004)
Innlevert: 08.06.2004
Sendt: 09.06.2004
Besvart: 15.06.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når en arbeidsledig har fått jobb og dermed ikke lenger mottar dagpenger, får vedkommende beskjed fra trygdekontoret med følgende overskrift: Du har nå mistet retten til dagpenger. Dette burde med fordel kunne erstattes med: Gratulerer med ny jobb!
Hvordan stiller statsråden seg til å gjøre om på denne praksisen?

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Representanten Skei Grande tar i sitt spørsmål til meg opp utformingen av brev til Aetats brukere. Konkret gjelder spørsmålet et brev som personer som er kommet i arbeid skal ha mottatt om at retten til dagpenger under arbeidsløshet er opphørt. Det refereres i spørsmålet til at trygdekontoret er avsender av brevet. Jeg legger til grunn at rette avsender skal være Aetat, ansvarlig etat for forvaltningen av dagpengene.

Jeg kan opplyse om at i de tilfeller en arbeidsledig kommer i arbeid, så er det ingen rutine i Aetat om at det skal sendes brev om at retten til dagpenger opphører. Det anses unødvendig å fatte et eget vedtak og informere gjennom eget brev om at retten til dagpenger er falt bort når en arbeidsledig er kommet i arbeid. Det er gitt en egen forskrift som gir det rettslige grunnlaget for at dette kan unnlates. De brevene som representanten Skei Grande er gjort kjent med, tilhører derfor ikke de standardbrevene som Aetat sender ut. Aetat vil i etterkant undersøke hvordan de brevene representanten viser til er blitt til.

Jeg kan forsikre representanten Skei Grande om at jeg generelt er meget opptatt av at forvaltningen på en positiv og imøtekommende måte kommuniserer med sine brukere. Offentlig sektor skal tydelig vise hvem den er til for. Et forenklet språk i dialogen mellom offentlige institusjoner og innbyggere er en viktig del av dette. Kortere saksbehandlingstider og svarfristgarantier skal sammen med en sterk serviceholdning gjøre møtet med det offentlige mer positivt for hver enkelt.

Det er Aetat selv som har ansvaret for hvordan innholdet i enkeltbrev som sendes ut fra etaten utformes. På prinsipielt grunnlag ønsker jeg ikke å ta stilling til utformingen av konkrete enkeltbrev som sendes fra Aetat. Jeg vil imidlertid vurdere om det er grunnlag for at Aetat i samarbeid med brukerne ser på om brev som sendes fra Aetat bør utformes på en mer positiv og imøtekommende måte.