Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:784 (2003-2004)
Innlevert: 14.06.2004
Sendt: 15.06.2004
Besvart: 24.06.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Togtilbudet mellom Nittedalregionen og Oslo er viktig for mange som pendler inn til Oslo. Fra 12. juni varsler NSB at antallet avganger skal reduseres kraftig. Dette vil gjøre det umulig for folk som av og til arbeider overtid å reise kollektivt til jobben.
Hva har samferdselsministeren tenkt å gjøre for å opprettholde togtilbudet inn til Oslo?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Togtilbudet på Gjøvikbanen omfattes av avtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS om statlig kjøp av persontransport. Stortinget har sluttet seg til den fireårige rammeavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS, hvor NSB bl.a. gis anledning til å kutte togavganger med under 15 pst. belegg. I slike tilfeller skal NSB vurdere behovet for busserstatning. Dette er gjort for å gi NSB anledning til å tilpasse togtilbudet hvis etterspørselen blir uforholdsmessig lav i forhold til kostnaden ved å opprettholde tilbudet, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004).

Etter ruteendringen 13. juni 2004 går det på hverdager 11 lokaltogavganger mellom Skøyen/Oslo og Hakadal og 7-8 mellom Hakadal, Roa og Jaren mot tidligere tilbud på 16 avganger mellom Skøyen/Oslo og Hakadal, 12 avganger mellom Hakadal og Roa og 8-9 avganger mellom Roa og Jaren. Helgetilbudet er også foreslått lagt om slik at det blir tettere avganger ut fra Oslo på ettermiddagene og litt færre avganger ellers på dagen når det er minst trafikk. Jeg vil gjøre oppmerksom på at for å kompensere for bortfall av noen lokaltogavganger vil regiontogene stoppe på flere lokaltogstasjoner.

Ifølge NSB har deler av Nittedalregionen et fungerende busstilbud til og fra Oslo på kveldstid, selv om det ikke er like godt som togtilbudet før ruteendringen 13. juni 2004.

Det nye togtilbudet på Gjøvikbanen er totalt sett bedre tilpasset etterspørselen enn togtilbudet før ruteendringen og bidrar til bedre utnyttelse av NSBs ressurser innenfor avtalt bevilgningsbeløp på 1,4 mrd. kr i 2004. Regiontogtilbudet er for øvrig ikke berørt med unntak av én togavgang på søndag. Mandag til fredag vil det fortsatt gå 9 regiontogavganger mellom Oslo og Gjøvik i hver retning. Jeg vil understreke at reduksjonene er vesentlig mindre enn klausulene gir anledning til og NSBs forslag og at foreslåtte endringer i all hovedsak dreier seg om togavganger utenom rushtid og med meget svakt belegg.