Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:785 (2003-2004)
Innlevert: 15.06.2004
Sendt: 16.06.2004
Besvart: 21.06.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden forsikre om at investeringer til Nasjonalmuseet for kunst ikke vil gå utover bevilgningene til lokale og regionale kulturbygg, slik hun lovet i Stortingets debatt om kulturmeldingen?

Begrunnelse

Aftenposten hadde en artikkel "Ny arkitektjakt for Tullinløkka" tirsdag 15. juni d.å. I artikkelen svarer statsråden på spørsmål om hun er redd for at et Tullinløkka-løft kan gå utover kulturbygg i andre deler av landet:

"- Nødvendigvis ikke, fordi vi har fått en del ekstra bevilgninger til regionale og lokale kulturbygg gjennom endringene av tippenøkkelen."

I debatten i Stortinget 1. april uttalte statsråden:

"- Fyrst til ei utfordring som eg fekk litt tidlegare i debatten. Det går på dei regionale og kommunale kulturbygga. Det er fleirtalsmerknader og mindretalsmerknader her. Eg vil berre understreka at det vi frå Regjeringas side legg opp til, og får fleirtal for, ikkje betyr at dei nasjonale kulturbygga skal gå over desse ordningane. Det betyr pengar til dei regionale og kommunale bygga, som blir fordelt via nasjonen - via staten og via fylket. Vi gir stor fridom til fylka til å fordela pengane på ein annan måte, utan det rigide systemet som vi har hatt fram til i dag. Dersom dei vil gi meir pengar til kommunale bygg enn det dei gjer i dag, er det sjølvsagt moglegheit for det, berre så det er sagt. Det skal ikkje gå til nasjonale kulturbygg, det verka som om nokre trudde det."

Fremskrittspartiet, som var en del av det flertallet statsråden refererte til, har hele tiden vært helt klare på at midler fra tippenøkkelen ikke skal erstatte andre midler, men komme i tillegg til.
Derfor er det også viktig at det ikke skjer koblinger mellom statlige kulturbygg, slik som Nasjonalmuseum for kunst, og midler fra tippenøkkelen. Hvis midler fra tippenøkkelen gjør at bevilgningsposter på statsbudsjettet blir beskåret eller brukes til nasjonale bygg er dette et brudd på forutsetningene i tippenøkkelvedtaket og vedtak i kulturmeldingen.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Det ligger fast at spillemidlene som skal brukes til kulturbygg, har kommet i tillegg til de investeringsmidlene som var tidligere. Midlene kanaliseres dels inn i en desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus og dels inn i en ordning med tilskudd til regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur. Prinsippene for disse ordningene er beskrevet i kap. 17.4 og 17.5 i St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Det er selvsagt ikke aktuelt å bruke av disse spillemidlene for å dekke de kommende investeringene som må til for å skaffe Nasjonalmuseet for kunst hensiktsmessige lokaler.

Prosjekt som etter sin karakter hører naturlig inn under kategorien nasjonale kulturbygg, skal også i framtiden knyttes til kap. 320 post 73 Nasjonale kulturbygg, jf. kap. 17.6 i kulturmeldingen.

Investeringsbehov i tilknytning til Nasjonalmuseet for kunst kan tenkes løst enten ved bevilgninger over nevnte kap. 320 post 73 Nasjonale kulturbygg eller eventuelt etter de modeller som er lagt til grunn for finansieringen av statlige bygg som Operabygget eller for Nasjonalbiblioteket.

Det er med andre ord ingen grunn til uro over at nødvendige investeringer for Nasjonalmuseet for kunst skal ha negative konsekvenser for fremtidige tilskudd til lokale og regionale kulturbygg.