Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:788 (2003-2004)
Innlevert: 15.06.2004
Sendt: 16.06.2004
Besvart: 23.06.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Nordkapp mottak kom i drift i januar 2004. Etter en del forutgående skepsis i lokalsamfunnet har tiltaket blitt godt mottatt, og oppfattes av de fleste i lokalsamfunnet som en suksess som gir verdifulle arbeidsplasser, og som bidrar til en spennende integrering av ulike kulturer i det lille lokalsamfunnet. Etter et halvt års drift sier så UDI Region Nord opp avtalen om videre drift.
Vil statsråden gripe inn og sikre videre drift ved mottaket?

Begrunnelse

Nordkapp kommune har, på linje med en rekke andre fiskeriavhengige finnmarkskommuner, opplevd tap av bosetting og arbeidsplasser i en årrekke. Etableringen av mottaket bidro til å skape nye arbeidsplasser, og muligheten for vellykket integrering av asylsøkere som får oppholdstillatelse kan også over tid gi en spennende utvikling. Varselet om nedleggelse av mottaket etter bare et halvt års drift skaper sinne og frustrasjon i lokalsamfunnet, og befolkningen og de ansatte føler at de har blitt holdt for narr. Etter undertegnedes vurdering bør statsråden gripe inn og sikre videre drift. Kanskje foreligger det i andre mottak ønske om redusert drift, i motsetning til i Nordkapp, der befolkningen synes å slå ring om mottaket.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg setter pris på at Nordkapp kommune er positiv til å ha et mottak i sin kommune. Jeg har forståelse for at både etablering og nedlegging av mottak kan være utfordrende for kommuner, fordi dette ofte skjer raskt og fordi dette kan være problematisk i forhold til kommunenes planlegging med hensyn til skole, helse og barnevernstjenester.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har som oppgave å sørge for at antallet mottaksplasser er tilpasset behovet for innkvartering. Av hensyn til best mulig utnyttelse av ressursene som brukes til drift av mottak, er det et krav om 90 pst. kapasitetsutnyttelse av faste plasser i ordinære mottak. I 2004 forventer utlendingsmyndighetene at det kommer om lag 10 000 asylsøkere, mot 15 600 i 2003. Nedgangen i antall asylsøkere fører til at det er mindre behov for mottaksplasser, noe som innebærer at antallet mottak må reduseres i år. I UDI Region Nord skal det legges ned 1 330 mottaksplasser, eller om lag 13 mottak inneværende år.

UDI legger følgende kriterier til grunn for nedbyggingen av kapasiteten i mottak:

- Kvalitet

- Økonomi

- Beholde helt eller delvis desentraliserte mottak

- Beholde mottak over hele landet

- Størrelse på mottakene - mottakene skal som hovedregel ha kapasitet på minimum 100 plasser

- Beredskapspotensialet.

Alle mottakene i Region Nord er, ifølge UDI, vektet ut fra disse kriteriene. Etter en totalvurdering, ble Nordkapp mottak ett av flere mottak som ble besluttet nedlagt. Et viktig argument for nedleggelsen er, ifølge UDI, at det er store kostnader forbundet med å transportere asylsøkere til og fra Nordkapp mottak og å følge opp et mottak som ligger såpass langt unna.

Det er UDI som er best i stand til å gjøre en helhetlig vurdering i forhold til nedbygging av mottakskapasiteten. Jeg finner det derfor ikke riktig å gripe inn for å sikre videre drift av ett særskilt mottak.