Skriftlig spørsmål fra Jan Simonsen (Uav) til justisministeren

Dokument nr. 15:790 (2003-2004)
Innlevert: 16.06.2004
Sendt: 17.06.2004
Besvart: 24.06.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (Uav): Den tsjetsjenske eksilpolitikeren Akhmed Zakajev har nylig besøkt Norge. Ifølge norske medier er han ettersøkt i Russland for terrorisme.
Hva er årsaken til at han fikk innreisetillatelse til Norge, og hvorfor ble han ikke arrestert av norsk politi og utlevert til Russland?

Begrunnelse

Den tsjetsjenske eksilpolitikeren Akhmed Zakajev er ifølge norske medier ettersøkt i Russland for terrorisme. Nylig oppholdt han seg i Norge. Russland har ifølge medier ønsket å få Zakajev stilt for retten. Russland er en demokratisk rettsstat, som oppfyller kravene til medlemskap i Europarådet. Europarådet stiller strenge krav til sine medlemmer om at de må oppfylle kravene som stilles i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og Russland må derfor kunne regnes som et land som oppfyller minstekravene til demokrati og rettssikkerhet. Kampen mot internasjonal terrorisme må føres over landegrensene, gjennom et konstruktivt samarbeid. Likevel fikk Zakajev anledning til å oppholde seg i Norge uten å bli arrestert og utlevert til det landet der han er ettersøkt som terrorist.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Akhmed Zakajev fikk innvilget asyl i Storbritannia i november 2003. Han har "refugee status", og har et britisk reisedokument. Dette innebærer at han etter EØS-avtalen ikke er visumpliktig ved innreise til Norge. Reisende fra land utenfor Schengen-samarbeidet, blir innreisekontrollert når de passerer Schengens yttergrense på vei til Norge. De reisende kontrolleres, men det foretas i dag ingen innreiseregistrering. Storbritannia er ikke med i Schengen-samarbeidet når det gjelder yttergrensekontroll, og reisende derfra er underlagt kontroll ved innreise ved Norges yttergrense.

Da det ble kjent at Zakajev var etterlyst av russiske myndigheter, ble den russiske begjæringen om pågripelse vurdert av påtalemyndigheten. Det ble besluttet at Zakajev ikke skulle pågripes. Påtalemyndighetens avgjørelser ligger under Riksadvokatens ansvarsområde og utenfor justisministerens instruksjonsmyndighet, og denne beslutningen vil derfor ikke bli kommentert.

Utlevering mellom Norge og Russland reguleres av Europarådets utleveringskonvensjon 13. desember 1957. Norge er forpliktet til å utlevere personer til de stater som er tilsluttet konvensjonen på de vilkår som fremgår av konvensjonen, og med de forbehold som Norge har tatt.

I dette tilfellet forelå det kun en anmodning om pågripelse med tanke på senere utlevering. Justisdepartementet har ikke mottatt noen formell begjæring om utlevering, og har derfor ikke tatt stilling til om Zakajev kan utleveres.

Utleveringskonvensjonen oppstiller ingen plikt til pågripelse i forbindelse med en begjæring om utlevering. Det følger av utleveringskonvensjonen artikkel 16 at den stat som begjærer en person utlevert, kan anmode om at den som begjæres utlevert pågripes før oversendelse av en formell utleveringsbegjæring. Beslutninger om pågripelse avgjøres som nevnt av påtalemyndigheten.