Skriftlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:796 (2003-2004)
Innlevert: 17.06.2004
Sendt: 17.06.2004
Besvart: 23.06.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Gjennom Vårt Land har vi kunnet lese at Menighetsfakultetets (MF) har søkt om akkreditering, og at NOKUTs faglige komité har gitt avslag. Dette blant annet på grunn av institusjonens praksis ved bruk av kallelser, i stedet for åpen utlysing der man sikres at de best kvalifiserte er blant søkerne. Reaksjoner fra MF har vært at kallelse bør kunne brukes.
Mener statsråden at forskningsinstitusjoner bør ha et reglement som sikrer at åpen utlysing er den normale ordning?

Begrunnelse

NOKUT godkjenner, akkrediterer og evaluerer kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud i Norge. Likestillingsombudet konkluderte tidligere i år at kallelse er i strid med likestillingsloven, og at vedkommende institusjon som benyttet dette, burde snarest slutte med ordningen. Statsråd Clemet har tidligere uttalt at hun ikke vil avvikle bruken av kallelse fordi det blir benyttet svært sjeldent.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg viser til brev 16. juni 2004 fra stortingsrepresentant Eva M. Nielsen som viser til Menighetsfakultetets søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole. En sakkyndig komité, nedsatt av NOKUT, har anbefalt at Menighetsfakultetet ikke bør få slik akkreditering. Komiteens flertall har blant annet kritisert Menighetsfakultetets bruk av kallelse ved ansettelser. Representanten Nielsen spør om jeg mener at forskningsinstitusjoner bør ha et reglement som sikrer at åpen utlysing er den normale ordningen.

Jeg ser grunn til å presisere at denne saken ikke formelt er behandlet av NOKUTs styre. Komiteens rapport er en faglig tilråding til NOKUTs styre i forbindelse med Menighetsfakultetets søknad om akkreditering. NOKUT har en lovfestet faglig uavhengighet i forhold til de politiske myndigheter. Jeg vil derfor ikke kommentere innholdet i rapporten fra den sakkyndige komiteen nærmere.

Når det gjelder bruk av kallelse ved universiteter og høyskoler, vil jeg vise til at det i Regjeringens forslag til ny lov om universiteter og høyskoler, jf. Ot.prp. nr. 79 (2003-2004), er foreslått lovfestet en hovedregel om at ansettelser i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høyskoler skal skje etter utlysing og på grunnlag av en sakkyndig bedømmelse. I forslaget foreslås det lovfestet at det bare kan foretas ansettelse uten forutgående kunngjøring, når særlige grunner taler for det. En ytterligere begrensning ligger i forslaget om at slik ansettelse ikke kan foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. Dette er en videreføring av bestemmelser som i dag gjelder for statlige universiteter og høyskoler, men som nå foreslås gjort gjeldende også for private institusjoner.