Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:797 (2003-2004)
Innlevert: 17.06.2004
Sendt: 18.06.2004
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 28.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): For ca. 4 år siden ble en utviklingshemmet mann, som den gang var 34 år, plassert på aldershjem. Dette til tross for iherdige protester fra han selv og fra hans pårørende. De pårørende mener at dette oppholdet har satt mannen betydelig tilbake, og at han er blitt mer usikker. Derfor har de i lang tid krevd at han må få et annet botilbud i kommunen.
Er det en akseptabel praksis at unge utviklingshemmede mennesker bor på et aldershjem, og kan de eventuelt kreve et annet botilbud?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet ble overført fra sosialministeren.

De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp fra kommunen. Dette kan omfatte tiltak både etter lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven. Det er imidlertid opp til kommunen å vurdere omfanget av den bistand som bør gis. Kommunen skal i behandlingen av saken følge de bestemmelser om saksbehandling som loven gir, bl.a. skal tjenestetilbudet så langt det er mulig utformes i samarbeid med brukeren. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter lov om sosiale tjenester.

Fra 1. januar 2004 er det etter lov om sosiale tjenester innført en rett til å få utarbeidet individuell plan. Dette gjelder for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren. Sosialtjenesten i kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder.

En rekke tiltak er tidligere gjennomført slik at unge personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal være bosatt i sykehjem som er beregnet for eldre beboere. Det ble bl.a. i perioden 1996 til 2000 gitt tilskudd til kommunene som medførte at rundt 300 personer fikk et alternativt botilbud.

En kartlegging gjennomført i 2002 viser at det fortsatt er rundt 125 personer under 50 år med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i alders- og sykehjem. En del av disse ønsker ikke et alternativt botilbud, og for en del har kommunen vedtatt plan om utflytting. Det er likevel rundt 65 personer med nedsatt funksjonsevne under 50 år, som er bosatt i alders- og sykehjem, og som ønsker et annet botilbud. Det er etter mitt syn ikke ønskelig at kommunen bosetter unge personer med nedsatt funksjonsevne i sykehjem som er beregnet for eldre beboere.

En arbeidsgruppe med representanter fra Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Sosial- og helsedirektoratet og Sosialdepartementet, ferdigstilte i desember 2003 en rapport med konkrete tiltak slik at unge personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker det, får et annet botilbud. Arbeidsgruppens rapport inneholder også tiltak for å unngå at unge personer med nedsatt funksjonsevne blir bosatt i institusjon.

Når det gjelder kommunens muligheter for å finansiere tiltak for særlig ressurskrevende brukere, er det fra 2004 innført en ny øremerket tilskuddsordning. Ordningen gjelder for personer med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- sosial-, pleie- og omsorgstjenester.