Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:829 (2003-2004)
Innlevert: 23.06.2004
Sendt: 23.06.2004
Besvart: 05.07.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Ifølge Fiskarlaget Sør finnes det pr. i dag ikke et fiskerioppsyn langs Skagerrakkysten. Et fungerende fiskerioppsyn er en nødvendig del av en total kystforvaltning.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av fiskerioppsynet med sikte på at det blir etablert et oppsyn som kan påse at lover og regler blir etterlevd?

Begrunnelse

Størsteparten av de registrerte fritidsfartøyene i Norge ferdes langs Skagerrakkysten, og det er mye fritids- og yrkesrelatert ferdsel og fiske her. Dette gjør behovet stort for fungerende kontroll og overvåking med regelverket for fiske. Tidligere eksisterte et fiskerioppsyn på denne kyststrekningen, men fiskeriforvaltningen har avviklet oppsynet. Følgen av dette er at det pr. i dag ikke eksisterer er fungerende fiskerioppsyn på en viktig kyststrekning i Norge. Det vil være svært hensiktsmessig å opprette et fiskerioppsyn som kan påse at bestemmelsene og fiskerireglene blir respektert.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Langs Skagerrakkysten er det stor tetthet av hytter og fritidsboliger, med dertil høy fritidsfiskeaktivitet, og det reageres på at det ikke er gitt ressurser til en tilfredsstillende fiskerioppsynsaktivitet i dette området.

Fra 1991 disponerte den nåværende Region Sør i Fiskeridirektoratet to oppsynsfartøy; "Hugin" og "Munin". "Hugin" ble tatt ut av tjeneste i 2000, og har ikke blitt erstattet. "Munin" er fortsatt disponert av Region Sør, men fartøyet oppholder seg stort sett andre steder i landet. Fiskerimyndighetene har valgt, innenfor begrensede ressurser, å prioritere kontrollaktivitet i de største fiskeriene, som lofotfisket og sildefisket.

Slik jeg ser det er den viktigste målsettingen å ha kontroll med fisket av de kommersielt viktigste bestandene. Videre anser jeg det som nødvendig å se fiskerioppsynet som en naturlig del av den totale ressurskontroll, for dermed å oppnå en bedre utnyttelse av tildelte midler.

Vi skal også i fremtiden ha et fiskerioppsyn, som innenfor bevilgningsrammene skal søkes organisert så kostnadseffektivt som mulig. Organiseringen vil imidlertid kunne endres ved at flere kontrolloppgaver ses i sammenheng. I praksis betyr dette at alminnelig ressurskontroll vil få en mer fremtredende rolle. Kontroll med uttak av kommersielt viktige arter vil i denne sammenheng fremstå som minst like viktig som å kontrollere selve utøvelsen av fisket. Det er derfor vanskelig å love at fiskerioppsynet vil bli tilført større ressurser med det første.

Ressurskontrollen i norske farvann blir nå nøye vurdert. I de senere årene har det pågått et betydelig arbeid for å styrke ressurskontrollen, både ved bruk av nye metoder, ved bruk av elektroniske hjelpemidler, og ved omdisponering av tilgjengelig materiell. Tilgjengelige midler til ressurskontroll må disponeres slik at oppgavene som gir mest og best kontroll igjen for pengene prioriteres.

Jeg vil i forbindelse med fremlegging av budsjettproposisjonen i høst redegjøre for ressurskontrollområdet. I denne redegjørelsen vil det fremgå hva fiskerimyndighetene har gjort på kontrollområdet, og hvilke områder innenfor ressurskontroll som vil bli prioritert fremover.