Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:835 (2003-2004)
Innlevert: 28.06.2004
Sendt: 29.06.2004
Besvart: 19.07.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Helsetilsynet har avdekket store mangler ved fødeavdelingene ved Sykehuset Østfold og ved Ullevål sykehus. Det er avdekket at bemanningen er for dårlig og kontrollrutiner og internkontroll ikke er ivaretatt som de skal. Dette er en risiko for mor og barn. Det kan se ut som om nedbemanning og innsparinger har gått for langt, og det går utover sikkerheten ved fødeavdelingene.
Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å øke sikkerheten ved landets fødeavdelinger?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Statens helsetilsyn og helsetilsynet i fylkene gjennomfører i 2004 et landsomfattende tilsyn med landets fødeavdelinger. Det ble i den forbindelse gjennomført tilsyn med fødeavdelingen ved Sykehuset Østfold HF i mai 2004 og med fødeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus i juni 2004. Dette tilsynet skjer som en omfattende systemrevisjon, som omfattet en rekke ulike områder.

Ved slike tilsyn blir det utarbeidet tilsynsrapporter, med oppsummering og redegjørelse for hva som er observert, inklusive eventuelle avvik eller mangler i forhold til lovkrav. Det ble påvist avvik og merknader ved begge de institusjonene som representanten Hansen nevner. Rapporten fra Ullevål er foreløpig, hvilket betyr at tilbakemeldinger fra sykehuset om ev. faktafeil ikke er korrigert. Den endelige rapporten vil foreligge medio juli. Jeg har fått opplyst at viktige fellestrekk ved de avvikene som er påvist, er at de i hovedsak omfattet systemer for styring, avvikshåndtering og dokumentasjon. Dette innebærer at en korrigering, også kalt "lukking" av disse avvikene, må skje gjennom styrking av ledelses- og internkontrollsystem, uavhengig av den aktuelle ressurssituasjonen.

Jeg har videre fått opplyst fra Helse Øst RHF, som er eier av både Ullevål universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF, at de allerede har tatt initiativ for å sikre seg at de påviste avvikene blir lukket så snart som mulig. Ved Ullevål universitetssykehus deltar også sykehusets kvalitetsavdeling i dette arbeidet, sammen med Kvinne-Barn-Divisjonen og Fødeavdelingen. Dette arbeidet er gitt høyeste prioritet fra foretakets ledelse. Jeg har også fått opplyst at rapport om lukking av avvikene vil bli gitt fylkeslegen så snart som mulig etter at den offisielle tilsynsrapporten er mottatt.

Jeg er videre, gjennom informasjon fra Helse Øst, kjent med at både ledelsen og ansatte ved Sykehuset Østfold HF tar systemkritikken og de aktuelle hendelsene svært alvorlig. Ledelsen ved sykehuset har konkludert at tilsynssakene vedrørende enkeltpasienter og Helsetilsynets rapport har avdekket ledelsessvikt, systemsvikt og kompetansesvikt. Som en konsekvens av dette er divisjonsdirektøren ved Divisjon for kvinne, barn og rehabilitering og avdelingssjefen ved Kvinneklinikken midlertidig tatt ut av sine stillinger, og de er gitt andre oppgaver. To erfarne ledere og leger som ledelsen oppfatter har stor tillit i organisasjonene er satt midlertidig inn i disse stillingene t.o.m. september 2004. Sykehusledelsen vil i tiden fremover ha fokus på å utvikle og iverksette et funksjonelt kvalitetssystem, hvor ansatte i de aktuelle avdelingene er involvert i, og kjenner til systemene. Det er utarbeidet en detaljert plan, med tidsangivelser, for å lukke de avvik og merknader som Helsetilsynet har gitt. Helse Øst har opplyst meg om at denne planen nå vil bli gjennomgått, intensivert og forsert i tid.

Helse Øst har forsikret meg om de ser meget alvorlig på de forholdene som er avdekket ved Ullevål og ved Sykehuset Østfold. På grunnlag av dette vil det regionale helseforetaket i tiden fremover følge arbeidet med å lukke avvikene og bedre ledelses- og kvalitetssystemene. På bakgrunn av det som er fremkommet i de aktuelle tilsynsrapportene, vil Helse Øst i tillegg ta initiativ til en allmenn gjennomgang av de eksisterende kvalitets- og internkontrollsystemene i samtlige helseforetak i Helse Øst.

De eksemplene som danner grunnlag for spørsmålet fra representanten May Hansen bekrefter viktigheten av å ha et uavhengig og faglig sterkt tilsyn som påpeker feil og mangler, og at denne informasjonen benyttes internt i helsetjenesten, til systematisk forbedring. Dette er også påkrevd for å opprettholde og møte kravene til faglig forsvarlig virksomhet, noe som er selve fundamentet for at befolkningen skal ha tillit til helsetjenestene. Det fokus som Statens helsetilsyn nå, gjennom sitt landsomfattende systemtilsyn, har lagt på kvalitet og sikkerhet i fødeavdelingene, bør etter min mening gi grunnlag for økt tillit fordi vi erfarer at tilbakemeldingene benyttes til systematisk lukking av avvik og mangler, og gjennom det til kvalitetsforbedring av tjenesten.