Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:845 (2003-2004)
Innlevert: 30.06.2004
Sendt: 30.06.2004
Besvart: 19.07.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt møte med ansatte ved Universitetet i Oslo. I møtet ble ansatte bedt om å gi opplysninger om utenlandske studenter og forskere. PST planlegger møter med andre universitet om samme tema. Studentledere og ansatte reagerer med at dette smaker av angiveri.
Mener statsråden at det er i samsvar med vanlige rettssikkerhetsregler at ansatte skal gjøre jobben for PST, vil ikke dette føre til mistenkeliggjøring, og hvilke kvalifikasjoner har ansatte for å drive med det som kan se ut til å være etterretningsoppgaver?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Dagens internasjonale, sikkerhetspolitiske situasjon er i betydelig grad preget av trusselen fra internasjonal terrorisme. Anslagene i USA 11. september 2001 viser med all tydelighet hvilke betydelige menneskelige og materielle skader som kan forvoldes gjennom terrorhandlinger. Fare- og skadepotensialet ved slike handlinger vil i betydelig grad øke ved tilgang på masseødeleggelsesvåpen. Spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for slike er derfor i dag en global trussel fra både statlige og ikke-statlige aktører. Kunnskap er en viktig forutsetning for å kunne utvikle og anvende masseødeleggelsesvåpen.

Norge deltar aktivt i det internasjonale samarbeidet for å motvirke og bekjempe terrortrusselen. Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001) pålegger Norge blant annet å hindre at personer bruker norsk territorium til å planlegge, medvirke til eller utføre terrorhandlinger mot andre stater eller deres befolkning. Et viktig tiltak er Norges deltakelse i det internasjonale eksportkontrollsamarbeidet, som har som mål å hindre at land og ikke-statlige aktører får tilgang til utstyr, teknologi og kunnskap til å utvikle masseødeleggelsesvåpen eller leveringsmidler for slike. Samarbeidet forplikter Norge til å ha en adekvat og god eksportkontroll. Jeg vil i denne sammenheng understreke at kunnskap er en "vare" i forhold til eksportkontrolloven.

Gjennom politiloven § 17b nr. 3 og 4 er Politiets sikkerhetstjeneste pålagt å forebygge og etterforske spredning av masseødeleggelsesvåpen og av utstyr, materiale og teknologi for produksjon eller bruk av slike våpen samt å forebygge og etterforske brudd på eksportkontrolloven.

Det er internasjonalt kjent at enkelte land har sendt studenter for at de skal tilegne seg kunnskap relevant for utvikling av masseødeleggelsesvåpen eller leveringsmidler for slike. Studenter kan også bli utsatt for press fra myndighetene i sitt hjemland eller av andre miljøer etter at de har påbegynt et studium i utlandet eller når de kommer hjem. Universitetene har i henhold til den norske eksportkontrollovgivningen plikt til å unngå at visse kunnskaper overføres til blant annet land som ikke oppfyller forpliktelsene i de internasjonale konvensjonene på dette området. Det er sentralt at norske, akademiske institusjoner selv vurderer om kunnskap som universitetene forvalter, står i fare for å bli misbrukt.

Politiets sikkerhetstjeneste tilbyr de akademiske institusjonene råd og veiledning og har, som et ledd i sin forebyggende virksomhet, orientert om den globale trussel knyttet til terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen, samt hvilke forpliktelser det norske eksportkontrollregimet innebærer, også for de akademiske institusjonene.

Som et ledd i dette arbeidet ble det avholdt et møte mandag 21. juni d.å. om eksportkontroll for ansatte ved det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er tale om en helt åpen informasjonsvirksomhet fra Politiets sikkerhetstjenestes side, der formålet er å øke bevisstheten om de akademiske institusjonenes eget ansvar. Jeg vil sterkt understreke at det ikke er noen grunn til å oppfatte denne åpne informasjonsvirksomheten som oppfordring til angivervirksomhet eller til å delta i noen form for "etterretningsvirksomhet".

Ut fra at det dreier seg om helt åpen informasjonsvirksomhet, kan jeg ikke på noen måte se at dette representerer noen rettssikkerhetsmessig problemstilling verken i forhold til ansatte eller studenter.

Jeg kan heller ikke se at det er noen grunn til å kritisere Politiets sikkerhetstjeneste for at de gjennom utadrettet virksomhet tar kontakt med og bistår akademiske institusjoner og derved bidrar til å forebygge trusselen fra internasjonal terrorisme.