Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:848 (2003-2004)
Innlevert: 30.06.2004
Sendt: 01.07.2004
Besvart: 07.07.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Etter at finansieringsansvaret for reiseutgifter for helsepersonell er overført til kommunene, har det kommet fram at enkelte kommuner, spesielt de kommuner som er avhengige av ambulanse- og legevaktskyssbåt, ikke får overført midler som forutsatt og som samsvarer med utgiftene til denne tjenesten. Smøla kommune i Møre og Romsdal er en slik kommune som langt fra får det kommunen skulle ha.
Hvordan vil denne utilsiktede virkningen av ansvarsendring bli opprettet?

Begrunnelse

Smøla kommune har i brev til Kommunal- og regionaldepartementet og Helsedepartementet av 7. november 2003 lagt fram dokumentasjon på at kommunen ikke får den refusjon kommunen skal ha for transport av helsepersonell.
I sosialkomiteens innstilling til budsjett for 2004 sa at stort flertall, dvs. medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet bl.a. følgende:

"Flertallet er kjent med at enkelte kommuner mener å få overført for lite midler i forhold til kostnadene forbundet med disse tjenestene. Dette gjelder spesielt kommuner som er avhengige av ambulanse- og legeskyssbåt. Flertallet er kjent med at Helsedepartementet foretar en kvalitetssikring av dataene som dannet grunnlaget for budsjetteringen og legger til grunn at Helsedepartementet på egnet måte vil legge til rette for opprettinger i de tilfeller hvor det blir avdekket feil.
Komiteen viser til at talleksempler fra kommuner viser at innlemmingen i rammen av transport av helsepersonell ser ut til å gi noen kommuner som er avhengige av ambulanse- og legeskyssbåt, en betydelig reduksjon i refusjon til transport. Et eksempel fra Smøla i Møre og Romsdal viser at kommunen i 2002 fikk 2,5 mill. kroner i refusjon for slik transport, mens innlemmingen i rammen 2004 kun utgjør 1,1 mill. kroner, dvs. en reduksjon på 1,4 mill. kroner. Komiteen antar etter innspill at flere kommuner er i en lignende situasjon."

Jeg kan ikke se at dette meget uheldige forhold er rettet opp. For Smøla kommune er dette svært store tall, som ikke kan håndteres innenfor det budsjett kommunen rår over.
Jeg må derfor innstendig be om at dette forhold tas opp snarest, og at kommunen får den refusjon som samsvarer med de utgifter kommunen har ved bruk av båttransport.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Fra 1. januar 2004 ble den såkalte syketransportreformen gjennomført. Dette innebar at ansvaret for transport av helsepersonell ble overført fra trygdeetaten til regionale helseforetak og kommunene, samt at ansvaret for pasienters reiseutgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling ble overført fra trygdeetaten til de regionale helseforetakene. Tilskuddet til transport av helsepersonell til kommunene ble innlemmet i inntektssystemet fra 2004. På bakgrunn av reaksjoner fra flere kommuner (særlig kystkommuner), tok Helsedepartementet initiativ til en ny gjennomgang av regnskapsopplysningene som lå til grunn for innlemmingen.

Rikstrygdeverket har på oppdrag fra Helsedepartementet gjennomgått den inngående fordelingen på nytt. De nye kvalitetssikrede tallene viser endringer i fordelingen for vel 70 kommuner, deriblant Smøla kommune. Kommunen hadde en inngående fordeling i inntektssystemet på 1,114 mill. kr etter at statsbudsjettet for 2004 ble vedtatt i desember 2003. Etter at Rikstrygdeverket kvalitetssikret tallene i vår, har de kommet fram til at utgiftene som Smøla kommune skulle ha som inngående fordeling i inntektssystemet er på 1,615 mill. kr.

Overgangsordningen i inntektssystemet fungerer slik at kommunene det første året i overgangsordningen får tilskudd tilsvarende 80 pst. vekt på de opprinnelige kostnadene og 20 pst. vekt på kriteriene i inntektssystemet. I årene framover vil det bli en gradvis høyere vekt på inntektssystemets kriterier (og tilsvarende lavere vekt på det opprinnelige tilskuddet), slik at hele tilskuddet vil bli fordelt etter inntektssystemets kriterier etter 5 år. Endringene i den inngående fordelingen til Smøla kommune i forbindelse med revidert "Grønt hefte", medfører at kommunen isolert sett vil få 0,4 mill. kr mer i rammetilskudd. Dette kommer til utbetaling i sin helhet ved utbetalingen av rammetilskuddet den 5. juli 2004.

Smøla kommune er en av de kommunene som taper på innlemmingen av tilskuddet til transport av helsepersonell. I kommuneproposisjonen for 2005 varslet Regjeringen at den vil søke å kompensere de kommuner som taper mest på innlemmingen. Departementet vil på denne bakgrunn kompensere for tap utover 100 kr pr. innbygger gjennom ekstra skjønn. For Smøla kommune utgjør dette 63 000 kr. Kommunene er informert om dette i rundskriv H-17/04 fra departementet den 30. juni 2004. Beløpet kommer til utbetaling i sin helhet sammen med utbetalingen av rammetilskuddet den 5. juli 2004.