Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:863 (2003-2004)
Innlevert: 01.09.2004
Sendt: 01.09.2004
Besvart: 06.09.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I det siste har det vært flere hendelser av svært grov kriminalitet i Oslo. Det væpnede angrepet mot Munch-museet er bare ett av mange. Utfordringen for Oslo-politiet er å makte å finne ressurser til å ivareta disse sakene uten at det går på bekostning av øvrig kriminalitet i hovedstaden. I går gikk visepolitimester i Oslo H. Halvorsen ut og advarte mot at nettopp det kunne skje.
Vil justisministeren ta initiativ til at Oslo-politiet styrkes slik at befolkningen i Oslo ikke blir taperne i kampen mot kriminalitet?

Begrunnelse

Grov kriminalitet ser ut til å bli mer og mer vanlig også her til lands. Ran av banker, kiosker og enkeltpersoner er ikke lenger unntak men oppleves dessverre forholdsvis ofte i landets hovedstad.
Oslos visepolitimester sa i går 30. august 2004 at den økonomiske situasjonen hos Oslo-politiet nå er slik at dersom det ikke bevilges ekstramidler vil resultatet kunne bli at en del kriminalitet ikke vil bli etterforsket. Med andre ord at Oslos befolkning vil bli "offer" for manglende bistand fra politiets side.
Dersom man ser aktiviteten i Oslo opp mot angrepet i Stavanger under NOKAS-ranet, så har disse en del likhetstegn. Begge steder er det gjennomført grove og voldelige ran, og store verdier er blitt stjålet. Det som likevel er en vesentlig forskjell er at Stortinget, etter forslag fra Regjeringen, har bevilget tilleggsbevilgning til Stavanger som kompensasjon for store kostnader vedrørende NOKAS-ranet.
Siden justisministeren ofte viser til at han er opptatt av en nulltoleranselinje og en konsekvent politikk, forventer undertegnede at også Oslo-politiet gis tilleggsbevilgning på lik linje med det politiet i Stavanger/Rogaland har fått.
I motsatt fall forstår jeg det dit hen at justisministeren aksepterer et dårligere tilbud til befolkningen i Oslo resten av landet.
Imøteser Deres svar med interesse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politiet i Oslo har store utfordringer innen mange områder og gjør etter min mening en svært god jobb i kriminalitetsbekjempelsen. Statistikken for 1. halvår i år viser at Oslos andel av kriminaliteten i Norge er mindre enn samme tid i fjor. Det er en nedgang i antall anmeldelser på 10,5 pst. fra første halvår 2003. Oppklaringsprosenten og saksbehandlingstiden er stabil.

Oslo og flere andre politidistrikt har bistått politiet i Stavanger etter ranet av Norsk Kontantservice. Tilleggsbevilgningene som ble gitt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) skal ikke bare dekke utgiftene som Rogaland politidistrikt har hatt, men også ekstrautgifter som de andre politidistriktene og Kripos har blitt påført.

Jeg har aldri lagt skjul på stramheten i politibudsjettene for 2003 og 2004. På bakgrunn av dette foreslo Regjeringen så sent som i vår å øke bevilgningene til politiet, ikke bare i forbindelse med ranet i Stavanger, men også for å sikre jobb til nyutdannede politistudenter. Oslo politidistrikt fikk i denne forbindelse i overkant av 2,1 mill. kr i tilleggsbevilgning.

Jeg er selvfølgelig opptatt av at Oslos befolkning ikke skal lide pga. etterforskning av store saker. Politimesteren i Oslo har overfor politidirektøren forsikret at tjenesten i Oslo blir forsvarlig ivaretatt og at politidistriktet vil finne ressurser til dette innen de rammene de har fått. Eventuelle nedprioriteringer vil bli foretatt på områder hvor det er forsvarlig å nedprioritere.

Jeg kan forsikre om at politiets økonomiske situasjon vurderes fortløpende.