Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:870 (2003-2004)
Innlevert: 03.09.2004
Sendt: 03.09.2004
Besvart: 08.09.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Hvorfor valgte man italiensk marmor fremfor norsk granitt til takflater i det nye operahuset, og samtidig hvordan har man vurdert materialets egnethet, misfarging samt vedlikeholdskostnader over tid?

Begrunnelse

Det vises til den senere tids medieoppslag om Statsbyggs valg av stein til takflater, fasader, forplass og foajégulv i det nye operahuset. Fra geologer er det blant annet stilt spørsmål om marmors egnethet som steintype til disse formål, om misfarging av marmor over tid og om vedlikeholdskostnader for marmor sammenlignet med granitt.
Av hensyn til operahusprosjektets fremdrift, ønsker jeg at informasjonen blir gitt så raskt som mulig.
Det er også ønskelig å få informasjon på egnet måte om fremdrift og prognoser i forhold til ressursbruk.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Som det vil være kjent, har jeg bedt Statsbygg om å komme med en redegjørelse om de faglige spørsmål som har vært reist vedrørende valg av stein til operahuset. I forståelse med Statsbygg vil ikke kontrakt bli inngått før saken er ytterligere belyst gjennom denne redegjørelsen. Jeg vil derfor komme tilbake med svar på brevet etter at redegjørelsen foreligger, jf. Stortingets forretningsorden § 52 siste avsnitt.

Informasjon om "fremdrift og prognoser i forhold til ressursbruk" vil bli gitt i Kultur- og kirkedepartementets budsjettproposisjon for 2005.

Tilleggssvar 26. oktober 2004:

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. september d.å. vedlagt følgende spørsmål fra Stortingsrepresentant Ola T. Lånke:

"Hvorfor valgte man italiensk marmor fremfor norsk granitt til takflater i det nye operahuset, og samtidig hvordan har man vurdert materialets egnethet, misfarging over tid samt vedlikeholdskostnadene over tid?

Det er også ønskelig å få informasjon på egnet måte om fremdrift og prognoser i forhold til ressursbruk."

Jeg viser også til foreløpig svar av 7. september d.å. hvor det ble opplyst at Statsbygg vil komme med en redegjørelse for de faglige spørsmål som ble reist rundt valget av stein til operahuset og at jeg derfor ville komme tilbake med svar når redegjørelsen foreligger. Når det gjelder informasjon om fremdrift og prognoser i forhold til ressursbruk, vises det til Kultur- og kirkedepartementets budsjettproposisjon for 2005.

Statsbyggs redegjørelse av 25. oktober d.å. er vedlagt.

Det er departementets oppfatning at Statsbygg har gjort en meget grundig vurdering av de tilbudte steintypene. Det var SINTEF som gjennomførte de tekniske testene av steinprøvene som var innlevert i forbindelse med anbudskonkurransen. Etter at kontraktsinngåelsen ble utsatt, fikk SINTEF som tilleggsoppdrag å utrede forskjellen i vedlikeholdskostnader for de ulike steintypene. Det ble også engasjert et svensk forskningsinstitutt og et dansk fagmiljø til å kvalitetssikre SINTEFs utredninger. I tillegg har Universitetet i Oslo gjennomgått og vurdert de utredningene som foreligger.

På bakgrunn av tilleggsutredningen fra SINTEF samt gjennomført kvalitetssikring av utførte arbeider, opprettholder Statsbygg konklusjonen om å tildele kontrakten til

Campolonghi med marmoren Bianco Carrara.

Jeg har ikke noe å bemerke til Statsbyggs beslutning.

Vedlegg: brev m/ referanse 200300415-98 "10395 Prosjekt nytt operahus kjøp av stein"