Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:884 (2003-2004)
Innlevert: 07.09.2004
Sendt: 08.09.2004
Besvart: 17.09.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Vansjø-Hobølvassdraget i Østfold og Akershus er sterkt forurenset, og det er en massiv årlig oppblomstring av giftige blågrønnalger. SFT mener at det må gjennomføres tiltak snarest mulig og anbefaler at Miljøverndepartementet regelmessig overvåker Vansjø-Hobølvassdraget. De planlagte tiltakene vil koste flere hundre millioner kroner. Regjeringen har ikke tatt situasjonene på alvor ved å bevilge 2-3 mill. kr de siste årene.
Hva vil statsråden foreslå å bevilge av midler og iverksette av tiltak som en konsekvens av SFTs rapport?

Begrunnelse

Forurenser skal betale, det har vært politikken i Norge de siste årene. Statlig styrt landbrukspolitikk har vært med på å forurense vassdragene i Akershus og Østfold, det er særlig avrenning fra landbruket som bidrar til tilførsel av næringssalter. Det er naturlig at staten betaler en betydelig del av oppryddingen og tiltakene som er nødvendig og en konsekvens av styrt landbrukspolitikk. Det er naturlig at man ser dette i sammenheng med tidligere aksjoner som for eksempel i Mjøsa. Statsråden har nå vært på banen og lovet et større engasjement i Vansjø, det er nødvendig og det haster.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Vannkvaliteten i Vansjø har over lengre tid gradvis blitt forverret. Jeg ba derfor Statens forurensningstilsyn (SFT) i sommer om å analysere forholdene nærmere og gi en statusrapport for situasjonen i Vansjø-Hobølvassdraget.

Rapporten fra SFT konkluderer med at Vansjø er sterkt overbelastet av næringssalter, og deler av Vansjø har fått en kraftig algeoppblomstring med innslag av giftige alger. Problemene skyldes i hovedsak utslipp av avløpsvann og avrenning fra landbruket og det er viktig at tilførslene av næringssalter fra begge disse kildene reduseres kraftig.

Jeg er glad for at kommunene gjennom Morsa-prosjektet har tatt tak i problemene og satt i verk tiltak som vil bedre vannkvaliteten. Det er helt klart at Morsa-prosjektet og den helhetlige tilnærmingen til forurensningsproblemene som er lagt til grunn, har bidratt til å fremskynde arbeidet med å redusere utslippene til Vansjø.

På bakgrunn av forurensningssituasjonen i Vansjø, vil Miljøverndepartementet og særlig SFT etablere et nærmere samarbeid med Morsa-prosjektet, for på den måten å styrke arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdraget. SFT mener at situasjonen i vestre del av Vansjø er så alvorlig at også ekstraordinære tiltak direkte i sjøen bør vurderes nærmere. Dette kan være utfisking av spesielle fiskearter, tilførsel av oksygen, høsting av vegetasjon, endringer i reguleringen av vannføringen gjennom vassdraget mv. Jeg er enig i at dette nå raskt må utredes.

Når det gjelder opprydding på avløpssektoren, vil dette være et kommunalt ansvar. Her gjelder prinsippet om at forurenser skal betale. Kommunene har allerede de nødvendige virkemidlene til å sørge for tilstrekkelig rensing av utslipp fra enkelthus og hytter, og til å oppgradere det kommunale avløpsnettet der det er nødvendig. Budsjettposten hvor Miljøverndepartementet støttet avløpstiltak i Vansjø-Hobølvassdraget har med Stortingets tilslutning blitt overført til Kommunal- og regionaldepartementet. Det vil likevel både i år og i de neste 3 år bli gitt statlig støtte fra denne posten.

Jordbruket tilførte vassdraget ca. 11 tonn fosfor pr. år før iverksettingen av tiltak og skal i henhold til tiltaksplanen redusere sine tilførsler med drøyt 7 tonn. Lokale bønder har i løpet av de tre siste årene gjennomført et imponerende løft og har blant annet fjernet ca. 4 tonn med fosfor. Det er imidlertid fremdeles store utfordringer som må løses. Fra 2005 vil ansvaret for store deler av miljøarbeidet i landbruket være overført til fylkene gjennom regionale miljøprogram. For Østfold og Oslo/Akershus betyr dette at de i henhold til jordbruksavtalen fra 2005 får forvaltningsansvaret for til sammen 71,8 mill. kr. Overføringen av ansvar til regional og lokalt nivå gir et vesentlig større handlingsrom til å prioritere tiltak og bruk av midler, og begge fylkene prioriterer Vansjø-Hobølvassdraget svært høyt i sine forslag til regionale miljøprogram som nå er ute på høring. Fra og med i år har kommunene også ansvaret for å forvalte spesielle miljøvirkemidler og i samspill med miljøprogrammet gir dette gode muligheter for en ytterligere målretting av landbrukets miljøarbeide i regionen.

Statens forurensningstilsyn vil innlede et nært samarbeid med Morsa-prosjektet. Miljøverndepartementet og SFT vil søke å løse dette i samarbeid med kommunale myndigheter og landbrukssektoren.