Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:913 (2003-2004)
Innlevert: 14.09.2004
Sendt: 15.09.2004
Besvart: 21.09.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få ryddet opp i den situasjonen som er oppstått for innbyggerne på Årum i Fredrikstad, som stadig lever i frykt for ytterligere krefttilfeller, og vil statsråden følge opp de lovnader som tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs kom med på TV2-nyhetene 20. juni i år?

Begrunnelse

TV2-nyhetene 20. juni viste et oppslag der innbyggerne på Årum i Fredrikstad fryktet nye krefttilfeller grunnet utvidelse av høyspentledningene i området. Det er fra før av stor hyppighet av kreft i området, som man mener skyldes kraftlinjene.
I samme oppslag uttaler daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs:

"Når det gjelder kraftlinjen, den vil eg nå vente med helt til me har fått avklart dette, og gått igjennom disse retningslinjene sammen med helsedepartementet."

Til tross for denne klare uttalelsen, så satte man i gang arbeidet med utvidelsen av kraftlinjene kort tid etter. Disse uttalelser sammen med Regjeringens handlemåte i denne sak forsterker nå frykten i området ytterligere. Representanter for beboerne i området har nå i tillegg hatt møte med Helsedepartementet som heller ikke kunne gi dem noen svar som fjernet den betydelige frykten som er oppstått.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Spørsmålet fra representanten Vaksdal tar opp de samme forhold som allerede er reist i likelydende spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 874 og 875 fra representanten May Hansen til henholdsvis olje- og energiministeren og helse- og omsorgsministeren. Jeg viser derfor til helse- og omsorgsministerens svar i brev av dags dato på disse spørsmål.

Jeg finner grunn til å påpeke at Hafslund Nett AS fikk endelig tillatelse til å bygge og drive den aktuelle kraftledningen ved departementets vedtak av 22. februar 2001. På grunn av behov for ny reguleringsplan oppstod en forsinkelse som medførte at Hafslund måtte ha en ny ekspropriasjonstillatelse. Denne tillatelsen ble gitt med endelig virkning av departementet 23. april 2004. Et sentralt moment for tillatelsen var ledningens betydning for den fremtidige forsyningssikkerheten til Fredrikstad.

For at arbeidet med bygging av kraftledninger kan starte før skjønn er avholdt, må det gis tillatelse til forhåndstiltredelse etter oreigningsloven.

Som det fremgår av helse- og omsorgsministerens svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 875, fant Helsedepartementet ikke grunnlag for å tilrå at Olje- og energidepartementet skulle avvente Kreftregisterets arbeid med å se på kreftforekomsten i området på Årum før søknaden om forhåndstiltredelse kunne ferdigbehandles. Ut fra den dårlige forfatningen til eksisterende kraftledning, var det av betydning at anleggsarbeidene kunne iverksettes så raskt som mulig. Olje- og energidepartementet ga på denne bakgrunn Hafslund Nett AS forhåndstiltredelse i brev av 15. juli 2004.

Hafslund Nett AS har opplyst at selskapet på grunnlag av de endelige tillatelser i saken påbegynte byggearbeidene i det aktuelle området umiddelbart etter vedtaket av 15. juli 2004. Selskapet har i brev av 16. september 2004 til departementet presisert at en utsettelse av ferdigstillelsen kan få dramatiske følger for strømforsyningen til Fredrikstad by.

Selskapet opplyser at i forbindelse med byggingen av den nye linjen er deler av den gamle linjen revet, slik at overføringskapasiteten inn til Fredrikstad er sterkt redusert i byggeperioden. Denne perioden bestreber Hafslund Nett AS å gjøre så kort som mulig, slik at det blir tilstrekkelig overføringskapasitet til vinteren. Selskapet arbeider derfor i dag etter en fremdriftsplan som innebærer ferdigstillelse i uke 43. En utsettelse eller stopp av bygging av linjen vil medføre at Fredrikstad by vil møte vinteren med en forsyningssikkerhet som er langt dårligere enn Hafslund Nett AS vil anbefale.

Olje- og energidepartementet har ved behandlingen av denne kraftledningssaken foretatt en helhetlig vurdering og avveining av samtlige fordeler og ulemper ved tiltaket og de ulike alternativer med luftledning og kabel. I disse vurderingene inngår alle relevante hensyn så som helsemessige forhold, nærføring, ulike arealbruksinteresser, estetikk, miljø, økonomi, tekniske og systemmessige forhold, landskap, kulturminner mv. I denne saken har departementet kommet til at det alternativet som har fått endelig konsesjon er den beste løsningen.