Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:919 (2003-2004)
Innlevert: 15.09.2004
Sendt: 15.09.2004
Besvart: 29.09.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Stortinget sluttet seg i 1988 til en forpliktende opptrappingsplan over 8 år for styrking av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser og forebyggende arbeid på området. Planen er utvidet til 2008.
Gitt at en tar hensyn til lønns- og prisstigningen de kommende år, hvor mye gjenstår i eksakte beløp?

Begrunnelse

Planen innebærer at det skal investeres for om lag 6,3 mrd. kr i løpet av planperioden og at driftsutgiftene gradvis økes til et nivå som ligger reelt 4,6 mrd. kr over utgiftsnivået i 1998. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) heter det at det så langt er bevilget 41 pst. av måltallet til drift og 47 pst. av måltallet til investeringer. I den offentlige debatten er det forskjellige tall om hvor mye som står igjen. På denne bakgrunn bes om en oversikt over hvor meget som gjenstår til utbetaling av investeringer og drift til henholdsvis kommuner og helseforetak. Det vil være ønskelig å få en slik oversikt fordelt på tiltak til barn/unge og voksne.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Opptrappingsplanen for psykisk helse er inne i sitt sjette år av totalt ti år. Måltall for opptrappingsperioden til drift, bevilgningsøkningen så langt i perioden og gjenstående opptrapping for perioden 2005-2008 er gjengitt under.

Bevilgninger og gjenstående opptrapping til drift (2005-kroner)

Måltall for Opptrappingsplanen Opptrapping 1999-2004 Gjenstående opptrapping 2005-2008

Kommuner 2 598 1 140 1 458

Spesialisthelsetjenesten 2 598 940 1 658

Alle tall i mill. kroner, prisjustert til 2005-kroner.

Kommunenes/spesialisthelsetjenestens økte inntekter fra egenbetaling er trukket ut av alle beløp.

Totalt skal driftskostnadene til psykisk helse trappes opp om lag 5,7 mrd. i 2005-kroner (inkludert om lag 500 mill. kr til statlige tiltak som brukertiltak, informasjon, sysselsettingstiltak, forskning og personelltiltak med mer). Det skal totalt sett investeres for 8 mrd. i 2005-kroner i opptrappingsperioden fordelt med 4,9 mrd. kr i spesialisthelsetjenesten og 3,1 mrd. kr i kommunene.

Det er forutsatt at kommunene skal benytte minimum 20 pst. av de øremerkede midlene til barn og unge. Rapportering for 2002 viser at kommunene samlet sett ligger på dette nivået. I spesialisthelsetjenesten er det ikke satt tilsvarende måltall for barn og unge.

I spesialisthelsetjenesten skal det i henhold til opptrappingsplanen investeres for om lag 4,9 mrd. kr i 2005-kroner. Det er i årene 1999-2004 investert for om lag 2,3 mrd. kr. Gjenstående for årene 2005-2008 skal det investeres for om lag 2,6 mrd. kr, eller gjennomsnittlig ca. 650 mill. kr pr. år. Dette er noe lavere enn antatt investeringsnivå i 2004, som anslås til 732 mill. kr. Alle tall i 2005-kroner.

I kommunene skal det i opptrappingsperioden realiseres 3 400 tilrettelagte boliger til en verdi av om lag 3,1 mrd. kr. I løpet av 2004 regnes det med at de 913 siste tilsagnene blir gitt, slik at alle 3 400 tilsagnene er gitt. Fra tilsagn gis til alle boliger er ferdigstilt går det erfaringsmessig om lag 2 år. Ved utgangen av 2003 var 1 137 boliger ferdigstilt.

Jeg vil for øvrig komme tilbake til dette i Regjeringens budsjettfremlegg for 2005.