Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:926 (2003-2004)
Innlevert: 16.09.2004
Sendt: 16.09.2004
Besvart: 24.09.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Dagens Næringsliv 16. september 2004 er det en artikkel om en sak som etterforskes blant annet fra Vestfold politidistrikt. Det hevdes at det er gått 5 år siden 3 personer stakk av med 10 mill. kr uten at saken er kommet til endelig behandling. Bobestyrer gir ifølge avisen politiet strykkarakter. Regjeringen kom tidligere i år med en handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Stortinget har påpekt at slike saker skal behandles like alvorlig som andre saker.
Aksepterer justisministeren at slike saker skal ta 5 år?

Begrunnelse

Som tidligere nevnt handler denne henvendelsen om en sak som nå, ifølge Dagens Næringsliv, har tatt 5 år uten at saken er avsluttet etterforskningsmessig og ei heller brakt frem for domstolsapparatet. Under forutsetning av at saksbeskrivelsen er korrekt har 3 personer tilegnet seg inntil 10 mill. kr på ulovlig vis og siden forlatt landet.
Økonomisk kriminalitet og såkalt hvitsnippforbrytelser er et område som både Regjeringen og Stortinget har vært, og er, opptatt av. Regjeringen har laget en egen handlingsplan for området og noe av lovverket er også endret nylig. Presset i domstolene og politiet har vært et tema hele siste år. Når man da på toppen får oppslag om saker som fortsatt etter 5 år ikke er avsluttet, ja da kan umulig justisministeren være tilfreds med situasjonen. For vanlige folk oppfattes slike saker som en hån mot lovlydige borgere og andre som begår mindre forseelser og som deretter umiddelbart må gjøre opp for seg.
Jeg imøteser derfor justisministerens svar med stor interesse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Når det gjelder den konkrete saken som oppslaget i Dagens Næringsliv viser til, har Politidirektoratet opplyst følgende:

- Det er berammet sak mot NN1 i Oslo forhørsrett den 8. november d.å.

- Når det gjelder NN2 er det berammet hovedforhandling ved Oslo tingrett den 4. april 2005. Det er for øvrig avsatt 15 uker til saken.

- Straffesaken mot NN3, som etterforskes av Vestfold politidistrikt, består av to straffesakskomplekser relatert til næringsvirksomhet Det ene gjelder konkursen i Jensen Consulting AS i Sandefjord, og det andre Zedine AS i Oslo. Jensen Consulting AS gikk konkurs høsten 1999. Sluttinnberetning fra bostyrer forelå i juni 2000. Saken var ferdig etterforsket høsten 2001, og oversendt Sandefjord tingrett i oktober 2001 for pådømmelse i forhørsretten. Saken ble berammet til 22. januar 2002, men ble omberammet til 6. mai. 2002. Zedine AS gikk konkurs høsten 1999. Saken var ferdig etterforsket av Oslo politidistrikt i mars 2002 og sendt til Sandefjord forhørsrett til pådømmelse den 15. mars 2002. Sandefjord tingrett hadde da 2 saker mot samme person, og dommeren besluttet at sakene skulle forenes. Rettsmøtet i mars 2002 ble utsatt blant annet fordi de to sakene måtte forenes påtalemessig. På grunn av kapasitetsproblemer ved Vestfold politidistrikt ble det forenede sakskomplekset mot NN3 først oversendt Sandefjord tingrett 17. januar 2003. Ny forhørsrettssak ble berammet til 4. april 2003. Også dette rettsmøtet måtte utsettes fordi NN3 i juni 2000 var ilagt konkurskarantene av Oslo skifterett. Som følge av dette måtte man vente på Høyesteretts avklaring av spørsmålet om personer som er ilagt konkurskarantene kan straffeforfølges for de samme forholdene som begrunnet karantenen, eller om dette vil rammes av forbudet mot dobbeltstraff i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Spørsmålet ble avklart 23. september 2003 i Høyesterett. Etter dette ble det på ny berammet rettsmøte i saken mot NN3. Rettsmøte i forhørsretten ble avholdt 27. januar 2004, men vilkårene for forhørsrettspådømmelse var ikke lenger tilstede og saken ble returnert Vestfold politidistrikt for utferdigelse av tiltalebeslutning. Vestfold politidistrikt vil gi saken prioritet med målsetting om snarlig pådømmelse. Beslutning om tiltale vil bli avgjort av statsadvokaten, og saken vil deretter bli oversendt Sandefjord tingrett for berammelse av hovedforhandling.

Jeg vil understreke at politiet og påtalemyndigheten gjør en stor innsats for å bekjempe den økonomiske kriminaliteten. Når det gjelder behandling av konkrete straffesaker, så hører disse inn under påtalemyndighetens ansvarsområde under ledelse av Riksadvokaten. Her har ikke Justisdepartementet instruksjonsmyndighet. Det kan imidlertid opplyses at Riksadvokaten i sitt mål og prioriteringsskriv for straffesaksbehandlingen har slått fast at etterforskning av økonomisk kriminalitet er blant de sentrale prioriteringer for iverksettelse og gjennomføring av etterforskning, og at kortere saksbehandlingstid er et viktig mål for hele straffesaksbehandlingen, også for den økonomiske kriminaliteten. Kortere saksbehandlingstid skal ikke oppnås på bekostning av kravet om høy kvalitet eller oppklaring, samt at hensynet til saksbehandlingstid ikke må føre til at de mer alvorlige økonomiske straffesaker nedprioriteres eller avgrenses på en slik måte at det ikke står i forhold til forbrytelsens omfang og alvor. Det er også påpekt at ordningen med strafferabatt ved tilståelser og ved forklaringer som i vesentlig grad bidrar til oppklaring, skal brukes aktivt.

Regjeringen prioriterer arbeidet med å bekjempe den økonomiske kriminaliteten høyt. Det vises blant annet til handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet, hvor Regjeringen foreslår en rekke nye tiltak som vil føre til økt avdekking og mer effektiv straffeforfølgning av økonomiske kriminalitet. Regjeringen har også fremmet en rekke forslag til lovendringer som er til behandling i Stortinget. Det er imidlertid på det rene at etterforskning av økonomiske straffesaker gjennomgående er meget komplekse og at det ofte tar tid å avdekke de straffbare forhold.