Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:929 (2003-2004)
Innlevert: 16.09.2004
Sendt: 17.09.2004
Besvart: 27.09.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det gjennomføres store endringer i norsk skole. I en slik endringsprosess er det viktig at foreldre informeres og høres. Det er også viktig at foreldres medvirkning sikres og at deres innflytelse i skolen styrkes.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre foreldremedvirkning og styrke foreldreinnflytelse i skolen?

Begrunnelse

Det er viktig å ha foreldre med "på laget" når de mange og store endringene som har til hensikt å løfte kvaliteten i norsk skole nå gjennomføres. Dette gjelder foreldres medvirkning og foreldres innflytelse på det lokale plan både på den enkelte skole og i kommunal sammenheng. Det gjelder også nasjonalt slik at foreldrenes nasjonale organ Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) får tilført ressurser slik at de oppgaver og den rollen FUG har fått gjennom behandling av St.meld. nr. 30 (2003-2004) lar seg følge opp av utvalget.
Det er selvsagt viktig og riktig når det brukes tid på å sikre god dialog med lærernes organisasjon og settes av betydelige midler til videreutdanning og etterutdanning av lærere. Likefullt bør det være balanse i dette bildet for å ivareta det faktum at foreldre er skolens viktigste samarbeidspartner. Jeg regner med at statsråden har en plan for hvordan "foreldrepartneren" skal inviteres til aktiv medvirkning i arbeidet med å skape en bedre skole.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg mener at det er svært viktig å få til et godt samarbeid mellom foreldre og skolen om det enkelte barn og gruppen barnet tilhører. Foreldre er en sammensatt gruppe og har svært ulike behov i samarbeidet, og disse behovene må møtes på den lokale skolen og av den enkelte lærer. Gjennom hjem-skole-samarbeidet kan foreldre bidra til kvalitetsutvikling i skolen.

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) rapporterer for 2004 at det har vært stor aktivitet og at foreldremedvirkning er satt på dagsordenen, FUG driver et viktig informasjonsarbeid. Etter FUGs vurdering er foreldreengasjementet økende i norsk skole, og det er gledelig.

En hovedoppgave for FUG i 2005 vil være å informere om reformen i grunnopplæringen, jf. Innst. S. nr. 268 og St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring.

I tillegg skal FUG arbeide for å få foreldre til å ta i bruk det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen. Det nye nettstedet Skoleporten.no vil være et praktisk hjelpemiddel i flere sammenhenger. Skoleporten.no er et informasjonssystem som omfatter alle grunnskoler og videregående skoler i Norge. Nettstedet inneholder kvalitetssikrede indikatorer på ressurser, læringsutbytte, læringsmiljø m.m. Et viktig formål med Skoleporten.no er å gi foreldre og allmennheten bedre innsikt i skolens virksomhet, og nettstedet er et viktig grunnlag for økt foreldreengasjement. FUG skal også følge opp erfaringene fra prosjektene "Elektronisk foreldreNETTverk" og "Minoritetsspråklige foreldre".

For å styrke hjem-skole-samarbeidet har departementet utarbeidet en informasjonsbrosjyre om rettigheter og plikter i den offentlige grunnskolen. Brosjyren finnes på bokmål, nynorsk og samisk, og er dessuten oversatt til 10 andre språk. Brosjyren er sendt til alle skoler for utdeling til alle foreldre.

Departementet arbeider med en informasjons- og kommunikasjonsstrategi for reformen. Foreldre som målgruppe er en selvfølgelig del av denne.