Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:933 (2003-2004)
Innlevert: 17.09.2004
Sendt: 20.09.2004
Besvart: 20.09.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): På hvilket grunnlag har Norge arbeidet med en materiellutvekslingsavtale med Nederland som langt overstiger de budsjettfullmakter Stortinget har gitt Forsvarsdepartementet uten å informere Stortinget, og hvilken potensiell forsvarsmessig nytte har Norge hatt utsikter til i avtalen gitt at vi har tilsvarende vogner med levetid fram til 2012?

Begrunnelse

Ifølge de årlige budsjettbehandlinger har Stortinget gitt Forsvarsdepartementet fullmakter på inntil 100 mill. kr til materiellanskaffelser. Dersom bytteavtalen med Nederland ville kostet mellom 400 mill. kr og 1 mrd. kr, burde dette vært forelagt Stortinget.
Dagbladet.no kan i dag vise til at Norge har kansellert en avtale med Nederland om bytte av forsvarsmateriell. Denne kansellasjonen har ifølge artikkelen påført Nederland en ekstra kostnad på ca. 840 mill. kr. I artikkelen sier statssekretær Glad Pedersen at Norge har tilsvarende vogner, som har en stipulert levetid til 2012.
Artikkelen gir også inntrykk av at denne kanselleringen har skapt politisk turbulens i Nederland, og at Nederland alt hadde inkorporert konsekvensene av bytteavtalen i sin framtidige struktur.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Norge underskrev sommeren 2003 en intensjonserklæring med Nederland om å se nærmere på samarbeid på en rekke områder (ca. 15), særlig innenfor operasjoner og utdanning. Én ambisjon i intensjonserklæringen var å komme frem til en avtale om bytte av overflødig materiell, herunder nederlandsk artilleri sommeren 2004. Hensikten med en ev. byttehandel var å fremskaffe mer moderne artilleri til Hæren fra 2008 og videre.

En slik avtale om artilleri ble imidlertid ikke inngått, fordi introduksjonskostnadene ved å ta utstyret i bruk i Norge ville være uakseptabelt høye. Risikoen for at vi ikke ville komme frem til en avtale ble signalisert på et møte mellom de to lands statssekretærer før sommeren (11. juni d.å.), og endelig bekreftet i brev fra Forsvarsdepartementet (FD) etter sommeren.

FD hadde fullmakt til å inngå avtale om materiellbytte av overskuddsmateriell, jf. romertallsvedtak i Stortinget juni 2004, Innst. S. nr. 234:

"Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet kan inngå avtaler med andre nasjoner om materiellbytte. Omfanget av slike avtaler vil være regulert av de enkelte delavtaler som inngås. Materiell som avgis vil være erklært som overskuddsmateriell. Materiell som anskaffes skal være innenfor rammen av vedtatt forsvarsstruktur."

Fullmakten ble det i dette tilfelle ikke behov for.