Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:939 (2003-2004)
Innlevert: 20.09.2004
Sendt: 20.09.2004
Besvart: 27.09.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): SFT har kommet med en rapport om Vansjø-Hobølvassdraget. Vassdraget er sterkt forurenset, og det er massiv årlig oppblomstring av giftige blågrønnalger. SFT mener det må gjennomføres tiltak snarest mulig og anbefaler at Miljødepartementet regelmessig overvåker Vansjø-Hobølvassdraget. Det er søkt om etablering av sivil lufthavn på Rygge som vil bli en ekstra miljøbelastning for vassdraget.
Vil statsråden ta hensyn til SFTs rapport og si nei til etablering av sivil lufthavn på Rygge?

Begrunnelse

Statsråden kjenner problematikken i vassdraget. Vansjø ble i år stengt for bading allerede i juni, dette har de siste 3 årene skjedd i august. Rapporten fra SFT peker på at det må settes i gang strakstiltak. Venstre gikk til valg i Østfold på å redde Vansjø. En sivil flyplass vil bli en ekstra belastning. Kommunene rundt gjort vedtak om ja til etablering hvis nullutslipp fra den sivile lufthavnene til vassdraget. Dette er pr. i dag ikke mulig.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Enhver innehaver av konsesjon til å eie, anlegge eller drive en sivil lufthavn, er til enhver tid underlagt alle gjeldende bestemmelser om bygging, utvidelser og drift som vedkommer en lufthavn. Her nevnes spesielt utslippstillatelse etter forurensningsloven for utslipp til vann og grunn, grenseverdier for lokal luftforurensning og støy, kommunehelsetjenesteloven, og plan- og bygningsloven med bl.a. retningslinjer for arealbruk i flystøysoner.

Spørsmålet om konsesjon treffes med hjemmel i § 7-6 i luftfartsloven som lyder: "Konsesjon må bare gis når det finnes forenlig med allmenne hensyn. Før avgjørelsen treffes, skal det være innhentet uttalelse fra vedkommende kommunale og andre myndigheter." I den forberedende konsesjonsbehandling av sivil lufthavn på Rygge er det innhentet uttalelse fra fylkesmannen i Østfold som er lokal myndighet i saken. Rapporten om Vansjø-Hobølvassdraget antas å inngå i grunnlaget når forurensningsmyndighetene gir utslippstillatelse, og vedtaket vil også omfatte de betingelser som konsesjonsinnehaveren må ha oppfylt før lufthavnen eventuelt kan settes i drift.

I konsesjonsvedtak etter luftfartsloven er det ikke vanlig å ta inn vedtak som hjemles i andre lover. Derimot stilles det som konsesjonsvilkår at konsesjonsinnehaver skal utarbeide en oversikt over alle andre myndighetstillatelser enn de som er gitt av luftfartsmyndigheten, og som angår driften av lufthavnen. Oversikten skal vedlegges konsesjonen så snart den foreligger og skal oppdateres årlig.

Jeg understreker at spørsmålet om det skal gis konsesjon til sivil lufthavndrift ved Rygge fortsatt er under behandling.