Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:956 (2003-2004)
Innlevert: 23.09.2004
Sendt: 23.09.2004
Besvart: 04.10.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): I henhold til ny forskrift vedrørende lengeboene barnefamilier med endelig avslag på asylsøknad uttalte kommunalkomiteen at en ny behandling må bygge på en sjenerøs vurdering med utgangspunkt i barnets konkrete situasjon, menneskelige hensyn og FNs barnekonvensjon.
På denne bakgrunn stiller jeg spørsmål ved om ikke barns selvstendige rett til ny behandling bør ha forrang framfor at foreldre ikke innfrir de formelle krav som stilles?

Begrunnelse

Hadeland Blad har i en rekke oppslag fokusert på en barnefamilie hvor far ble utvist i 2000, men hvor fraskilt mor og barn har blitt boende i Norge. Utvisningen medførte at også mor mistet grunnlaget for opphold, slik at virkningen for henne var likt med avslag på søknad om asyl. Barnet er født og oppvokst i Norge og er i dag 5 år gammel. Mor og barn har fått endelig avslag på oppholdstillatelse og må forlate landet.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Den nye forskriften om lengeværende barn har fokus på barnas situasjon. Jeg legger ved rundskrivet til forskriften som i detalj forklarer hva som er relevant i vurderingen av om oppholdstillatelse skal gis.

Da Stortinget ba om ny vurdering for lengeværende barn, var de opptatt av at barn og deres familier som har oppholdt seg i Norge i mer enn 3 år, inkludert ett år etter endelig avslag på søknad om asyl, burde få saken vurdert på nytt. Det var aldri Stortingets intensjon å gi amnesti til personer som har oppholdt seg i landet ulovlig i 3 år eller mer, kanskje også uten at norske myndigheter er kjent med at de er i landet.

Dersom verken barnet eller foreldrene har søkt asyl i Norge er de med andre ord ikke omfattet av den nye forskriften om lengeværende barn. Forskriften gir heller ikke grunnlag for at personer kan gis en annen type tillatelse enn de allerede har eller har hatt, eksempelvis ved at tidligere asylsøknader gjenåpnes. Forskriften er myntet på barn og deres foreldre som aldri har hatt gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Jeg vil for øvrig understreke at jeg forventer at utlendinger som av en eller annen grunn mister grunnlaget for å oppholde seg i Norge, forlater landet. Dersom de mener at de har et annet grunnlag for opphold i Norge, må de eventuelt søke om opphold på nytt grunnlag, og fremme søknad på korrekt måte. Personer som oppholder seg i landet uten tillatelse og uten å melde fra til myndighetene, bør ikke belønnes med noen form for amnesti.

Vedlegg til svar:

Rundskriv H-20/04 vedrørende midlertidig forskrift i medhold av utlendingsloven §§ 8 annet ledd og 38b fra Kommunal- og regionaldepartementet.

http://www.odin.dep.no/krd/norsk/regelverk/rundskriv/016081-250027/dok-bn.html