Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:965 (2003-2004)
Innlevert: 27.09.2004
Sendt: 28.09.2004
Besvart: 04.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hvordan vil justisministeren sikre tilfredsstillende tilstedeværende politi i bl.a. Trysil, Engerdal og Sør-Hedmark?

Begrunnelse

Representanter for politiet i Trysil, Engerdal og i Sør-Hedmark har den senere tiden påpekt manglende beredskap og tilstedeværelse i tildels store områder i Hedmark. Det opplyses om total mannskapsmangel og lukket lensmannsetat bl.a. i helger. Tilliten til politiet kan fort bli revet ned om nærheten forsvinner. Arbeiderpartiet har i Stortinget fått gjennomslag for sitt ønske om at alle tjenestesteder og lensmannskontorer skal opprettholdes. Dette innebærer også at stedene reelt må være bemannet. Norsk politi kan ikke vare måle sin vellykkethet ut ifra oppklaringsprosent og saksbehandlingstid. Nærhet og tilgjengelighet er størrelser som er vel så viktig for folks trygghet. Det er grunn til å etterlyse politisk engasjement i Regjeringen for å sikre dette. Det har gått for lang tid uten at noe gjøres. Endelig skaper køene i domstolene og i fengslene ekstra press mot politiet. Det er vanskeligere å plassere folk i varetekt, oppspore soningsplass og luke ut gjengangere. Mye ressurser brukes til transport og til etterforske kriminalitet begått av mennesker som burde fått sine saker behandlet i domstol og fengselsvesen.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politiet i Hedmark er tilstede i alle fylkets kommuner med 18 lensmannskontor og 3 politistasjoner. Samtlige av disse driftsenhetene har politiutdannet personell som deltar i vakt- eller beredskapsordning.

Hedmark politidistrikt har ulike typer beredskapsordninger. For Kongsvinger-regionen er det en kombinasjon av reservetjeneste og døgnkontinuerlig aktiv tjeneste. I Midt- og Nord-Østerdal er det hovedsakelig reservetjeneste.

Trysil lensmannskontor og Engerdal lensmannskontor har et etablert vaktsamarbeid som er basert på 8 tjenestemannstillinger, 6 i Trysil og 2 i Engerdal. Det er riktig at det i den siste tiden har vært fravær ved disse kontorene fordi tjenestemenn har hatt ferie og permisjon, og det har derfor vært nødvendig med et samarbeid med omkringliggende driftsenheter.

Politimesteren opplyster at han er i ferd med å lyse ut en ledig stilling ved Engerdal lensmannskontor. Erfaringsmessig er det dessverre svært vanskelig å få kvalifiserte søkere til stillinger i området.

Politimesteren forsikrer videre overfor Politidirektoratet at han anser ordningen som har vært iverksatt for polititjenesten i Trysil og Engerdal den siste tiden for forsvarlig for en begrenset periode. Det er likevel en målsetting å få bemannet alle vakanser.

Vaktberedskapen i Sør-Hedmark er et samarbeid mellom lensmannskontorene i Solør, Kongsvinger politistasjon og lensmannskontorene i Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal. 1. oktober 2003 startet denne nye og mer overbyggende beredskapsordning. Den nye samarbeidsordningen gjør at politiet har mer aktiv tjeneste enn tidligere. Dette medfører at polititjenestemenn er på arbeid utover vanlig kontortid både på virkedagene og i helgene, og at politiet er mer tilgjengelig for publikum og kan yte bedre service.